เสนอ ผวจ.ชม.ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระบบจราจรเพื่อทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองจักรยาน

 

           เมืองเชียงใหม่ควรมีพื้นที่เวียงพิงค์(พื้นที่ในสี่เหลี่ยมคูเวียง) เป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับการขับขี่จักรยานในชีวิตประจำวันและเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานนำร่องเดิม ซึ่งเจ้าพนักงานจราจร พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข ได้ออกประกาศเส้นทางจักรยานนำร่อง ๓ สายบนถนน ๕ สาย เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ และเปิดใช้บางเส้นทางเมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๕๒  สภาพปัจจุบันในเวียงพิงค์มีระบบสัญจรเป็น "ถนนจักรยาน" และมีช่องเดินรถจักรยานอยู่บนถนนทั้งสองด้านและให้รถต่างๆจอดได้แบบสลับวันกัน เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่ โดยชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ซึ่งรณรงค์การใช้จักรยานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการระบบขนส่งที่ยั่งยืนโดยเทศบาลฯมานานแล้ว และได้ให้คำแนะนำไว้บ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศผู้ใช้จักรยานในตัวเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่เวียงพิงค์มาก และยังไม่สร้างความมั่นใจว่าผู้คนจะขี่จักรยานได้ด้วยความปลอดภัย และยังมีภาพการปล่อยปละละเลยต่อการบังคับใช้วินัยจราจรเรื่องการห้ามจอดรถต่างๆในช่องเดินรถจักรยานที่ไม่จำเป็นต้องมีใน "ถนนจักรยาน" จึงได้รวบรวมผู้สนับสนุนให้ปรับแก้ไขระบบจราจรนั้น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ในการประชุมทางวิชาการ ณ สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อมเอกสารแนบต่างๆ ท่านสามารถคลิ๊กดูรายการเอกสารและข้อมูลต่างๆ ถัดไปนี้ได้

           ๑. หนังสือเสนอแนะฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

           ๒. รายชื่อผู้ลงนามสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขระบบจราจรให้เชียงใหม่เป็นเมืองจักรยาน

           ๓. สำเนาประกาศเส้นทางจักรยานนำร่อง ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

                 ๓.๑ ภาพชุดเส้นทางจักรยานนำร่อง ถนนลอยเคราะห์

                 ๓.๒ ภาพชุดเส้นทางจักรยานนำร่อง ถนนราชมรรคา

                 ๓.๓ ภาพชุดเส้นทางจักรยานนำร่อง ถนนช้างม่อย

                 ๓.๔ ภาพชุดเส้นทางจักรยานนำร่อง ถนนเจริญประเทศ

                 ๓.๕ ถนนราชวิถี ทำโดยการสนับสนุนของธนาคารโลกแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗

           ๔. เอกสาร การปรับปรุงแก้ไขระบบจราจรเพื่อทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองจักรยาน

           ๕. เอกสาร ระบบสัญจรและระบบจราจรสำหรับจักรยาน

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS