ชมรมจักรยานและวิ่งเพื่อสุขภาพแม่โจ้

ชมรมฯ ได้กลับมาแล้ว หลังจากได้ร้างลากิจกรรมที่เคยชวนกันปั่นจักรยานอยู่พักหนึ่ง หลังจากนัดรวมคนรักรถถีบไนเขตบ้นแม่โจ้ ต.หนองหาร และ ต.ป่าไผ่ ปลายเดือนธันวาคม 2547 แล้วก็เริ่มนัดกันปั่นเพื่อฟื้นฟูชมรมฯ ต่อไปตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2548

จุดนัดพบรวมนักปั่นคือ ที่หน้าร้านสมัย การช่าง ของคุณ สมัย  จันทร์แดง  ประชาสัมพันธ์ของชมรม ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านกิจกรรมกับสมาชิก เวลาที่นัดปั่นกันทุกวันอาทิตย์คือ  05.00 น. การปั่นก็จะไปกันไกลทีเดียว เช่นไปไกลถึงสวนพฤกษศาสตร์สิริกิต์ รอบสะเมิงแลที่ไกลอื่น ๆ

ชมรมมีนโยบายที่จะชวนคนมาร่วมปั่นในเขตบ้านแม่โจ้ ซึ่งปั่นกับจักรยานหลาย ๆ แบบมาร่วมปั่นด้วย เช่น ปั่นในระยะใกล้ร่วมกันก่อน หลังจากนั้น กลุ่มที่ปั่นไกลก็จะปั่นไปยังที่ต่าง ๆ ต่อไป

ชมรมจักรยานและวิ่งเพื่อสุขภาพแม่โจ้ มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จ.ส.อ.  คะนอง   ศรีมา                                  ประธานชมรม

2. นายนิคม     ระหงษ์                                      รองประธาน

3. นายสิงห์คำ    เคหัง                                       เลขานุการ

4. นายก๋องคำ    เก่งกาจ                                    การเงิน

5. นายสมัย    จันทร์แดง                                    ประชาสัมพันธ์

6. อ.รังสรร    จันทร์ต๊ะ                                      กรรมการที่ปรึกษา 1

7. น.พ.พิสุทธิ์                                                  กรรมการที่ปรึกษา  2

8. สมาชิกชมรมทุกท่าน                                     กรรมการ

     ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีในการฟื้นกลับมาร่วมกันรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ในเขต ต.หนองหาร ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและใช้ในชีวิตประจำวันวันอีก..

รายชื่อสมาชิกของชมรมปี 2548 ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่
1. นายสมัย   จันทร์แดง 108  หมู่  9 ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่   053-498437
2. นายสิงห์คำ   เคหัง 41  หมู่ 4 ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
3. นายก๋องคำ   เก่งกาจ 126  หมู่ 4  ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
4. นายอำพล   ภักดิ์สันติพงค์ 188 หมู่ 5 ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
5. นายอินถา   แก้วม้อน 194  หมู่ 5 ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
6. นายโสภณ    ชมดอก 82  หมู่ 5 ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
7. นายโสภา    ชมดอก 187  หมู่ 5 ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
8. นายถวิล   โกแสน 204  หมู่ 5 ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
9. นายนิคม   ระหงษ์ 72  หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
10. นายคะนอง   ศรีมา 37  หมู่ 5 ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่   09-8517349
11. นายเอกชัย   แก้วเกษ 72/1  หมู่ 2  ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
12. อ.รังสรรค์   จันรทร์ต๊ะ ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร ม.แม่โจ้ ชม. 50290   06-1944357

........ชมรมจักรยานแม่โจ้ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 103 หมู่ 9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีสมาชิกหลัก ๆ อยู่ 11 คน ที่รวมกลุ่มกันปั่นจักรยานเป็นประจำทุกวัน

ความภาคภูมิใจที่สร้างชมรมจักรยานของตนเอง
........ชมรมจักรยานแม่โจ้ มีการรวมตัวกันขึ้นในสมัยของ อาจารย์ รังสรรค์ อยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งตัวเองได้มาสานต่อในช่วงปี 2547 หลังจากประธานคนเดิมลาออก เดิมก่อนที่จะเข้าสู่เป็นสมาชิกชมรมฯ ก็ได้ปั่นจักรยานคนเดียวไปตามที่ต่าง ๆ ได้พบปะพูดคุยคนปั่นจักรยานด้วยกันในเส้นทาง เลยชวนมาร่วมเป็นสมาชิกชม นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถรวมกลุ่มกันได้ และการปั่นจักรยานช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น

ความเป็นมาของการรวมตัว สมาชิกชมรมจักรยานประชาชน
........จากเดิมที่เคยมีชมรมอยู่ และประธานคนเดิม อ.รังสรรค์ได้ลาออก สมาชิกคัดเลือกประธานคนใหม่ ดำเนินการต่อมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อบ้าน แม่บ้าน กลุ่มประชาชนหลากหลายอาชีพ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนมีใจรักชอบปั่นจักรยานเป็นกลุ่ม หรือ ปั่นเป็นทีม การร่วมปั่น นั้นจะมีการนัดพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 05.00 น. ณ สี่แยกแม่โจ้ และจะพูดคุยสอบถามสมาชิกในเส้นทางที่จะปั่น โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปั่นไปเที่ยวบ้านบง เขื่อนแม่โจ้เป็นหลัก

จุดแข็งของชมรม
........ความเข้มแข็งของชมรมขึ้นอยู่กับผู้นำ ประธานชมรมมีการบริหาร ดูแลกิจกรรมการปั่นให้สมาชิกได้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ และสมาชิกยอมรับระเบียบกติกา เสียค่าสมัครสมาชิกช่วงเริ่มแรกคนละ 250 บาท ในปีพ.ศ. 2547  เพื่อความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมของชมรมร่วมกัน  และจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี โดยสมาชิกให้ความร่วมมือช่วยค่าบำรุงคนละ 100 บาท เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงข้อดี ข้อเสียของชมรม เสนอการปรับปรุงแก้ไข

จุดอ่อนของชมรม
........เป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ เงินที่เก็บค่าสมัครสมาชิกอย่างไม่โปร่งใส ของประธานในสมัยก่อน ทำให้สมาชิกเกิดความสงสัย ไม่ได้รับการชี้แจงที่แจ้งชัดในเรื่องเงินค่าสมาชิก ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ควรที่จะมีสวัสดิการให้แก่สมาชิก การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย หรือรวมทั้งร่วมทำบุญงานฌาปณกิจศพ ญาติของสมาชิก ตามสมควร

เหตุจูงใจที่เข้าร่วมเครือข่ายจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่
........ชมรมได้รับข่าวสารเครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ จาก อาจารย์วีรพันธ์  จันทรสุภาเสน ประธานชมรมจักรยานชาวบ้านอำเภอสันทราย เป็นประจำ ทำให้ได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูล การร่วมรณรงค์ทำกิจกรรมของแวดวงการจักรยาน และได้รู้จักกลุ่มผู้ปั่นจักรยานที่มีความหลากหลายทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด จากกลุ่มเล็ก สู่กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้ร่วมพบพูดปะแลกเปลี่ยนความรู้กัน อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้การสร้างชมรมจักรยานประชาชนสำเร็จ
........ปัจจัยขึ้นอยู่กับสมาชิกของชมรมที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน และมีการดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ มีความจริงใจต่อกันในกลุ่มผู้ปั่น จากกิจกรรมที่สมาชิกได้พบและปั่นจักรยานด้วยกันอย่างสม่ำเสมอนั้น ทำให้สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของ ชมรมจักรยานประชาชน
........การบริหารของผู้นำชมรม ทั้งในเรื่องการนัดสมาชิกปั่นจักรยานอย่างสม่ำเสมอ ดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นมิตรต่อกัน และการให้สวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก รวมทั้งในรูปแบบของรางวัลจูงใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการทำกิจกรรมกลุ่มบางครั้ง การสังสรรค์เพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหา ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในแต่ละ1 ครั้งปี

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS