ชมรมจักยานตำบลอุโมงค์

ความเป็นมา 

     ชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์ เริ่มจากกลุ่มที่ปั่นจักรยาน และได้ชวนกันเที่ยวตามแหล่งใกล้ ๆ บ้านจากนั้นก็ได้มีการชักชวนผู้ใหญ่มาร่วมปั่น กลุ่มผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความสามัคคี และได้คิดจะตั้งชมรม ซึ่งอาจารย์ใจพร  ขว้างจิตต์ ได้ทำเรื่องก่อตั้งชมรมอย่างเป็นทางการ โดยมีเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นผู้ให้การสนับสนุน จึงเป็นที่มาของชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์

วัตถุประสงค์

                - เพื่อเป็นการออกกำลังกายโด่ยการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

                - เพื่อเป็นการท่องเที่ยวและเป็นการลดการใช้พลังงาน และมลภาวะ

                - เพื่อเป็นการรวมกลุ่มส่งเสริมการมีสันพันธ์ไมตรี

                - เพื่อเป็นการชักชวนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้ห่างไกลยาเสพติด

                - เป็นการฝึกความสามัคคีในกลุ่ม

ลักษณะกิจกรรม

     การปั่นในแต่ละครั้ง จะใช้การนัดหมายโดยบอกต่อๆ กัน เนื่องจากบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส่วนเรื่องสถานที่ และเส้นทาง จะกำหนดไม่เหมือนซ้ำกันในแต่ละอาทิตย์ ส่วนการประสานงาน จะมีอาจารย์เป็นผู้ประสานและนำเรื่องมาประชุมและบอกต่อกัน ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น ก็มีกิจกรรมงาน ไวน์ ลอยกระทง ธรรมะสัญจร ฯลฯ ซึ่งจะเข้าร่วมทุกครั้งที่เทศบาลขอความร่วมมือมากับทางชมรม

สมาชิกชมรม

1

ด.ช.ณัฐพล  พรมปัญญา

160/1 ม.1 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

04-1764388

CHALLENGER

2

สรวิชญ์  วงศ์ศรีใส

244 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-531114

GIANT

3

สมพงษ์  มาแก้ว

132 ม.11 ต.แม่แฝก อ.สันทรายจ.เชียงใหม่

50210

05-0319823

JIMS

4

วิทยา  ทิพย์มณี

272 ม.2 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

09-2624868

HASA

5

จำเนียน  บุญใหญ่

162/1 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-531465

MAXXIS

6

ด.ช.กิตติศักดิ์  พุมมา

148/10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-532974

HASA

7

พัชร  คามาปะแต

269 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-562156

GIANT

8

บุญทา  เชตะวัน

87/2 ม.11 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-552250

GIANT

9

อธิพงศ์  เทวานาครี

130 ม.5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

01-4733434

MERIDA

10

ด.ช.เจษฎา สินธุยา 

214/1 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-582873

CHALLENGER

11

กฤษดา  สินธุยา

214/1 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-532873

G T

12

ด.ช.ณัฐพงษ์  มณีขัติย์

139 ม.10  ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-532972

JAMIS

13

ด.ช.ฐิติพงษ์  อินิศา

131/2 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-531228

GARY FISHER

14

จ่าเอกวัชรินทร์  กุดชัยภูมิ

148 ม.10 บ.ชัยสถาน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

 

L.A.

15

ชาติชาย  ศิริสายันตร์

9/18 ม.7 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51000

01-3669277

KLEIN

16

ณรงค์ศักดิ์  กวงเจริญ

33 ม.8 บ.ไร่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

053-558494

GARY FISHER

17

ด.ช.ณัฐพล  พรมปัญญา

160/1 ม.1 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

51150

04-1764388

CHALLENGER

18 สอ.ศักดิ์  จินะเป็งกาศ
รองประธานชมรม
23  ม. 8 ต.อุโมงค์  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000 01-7065466 เกรีฟิชชอร์
19 นายโอวาส  สินธุยา 214/1  ม. 10 ต.อุโมงค์  อ.เมือง ลพ. 51150 053-532878 Giant
20 นายนิคม  สินธุยา 142   053-531744 Challenger
21 นส อนุสรา  พญาวัง 149/2   09-2624868 TreK
22 นางยุพา  จินะเป็งกาศ 23 ม.8 ต.อุโมงค์  51000 01-0202951 RT
23 นายนิพนธ์  อินทร์จักร์ 244 ม.10 51150 09-6362514  053-531114 HASA
24 นายจีรศักดิ์  อินทรจักร์ 281/10 51150 053-531034 HASA

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS