ชมรมจักรยานอำเภอสันทราย

ความเป็นมา

          สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2540 ได้มีกลุ่มสนใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอยู่ 8-9 คน ได้วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริเวณถนนหลังห้างคาร์ฟูร์ ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นที่ว่างไม่มีร้านค่าไม่มีรถวิ่งมากมายเหมือนปัจจุบัน อากาศปลอดโปร่งโล่งสบายดี ต่อมาปี พ.ศ. 2541-ถึงปัจจุบันมีสมาชิกมากขึ้น จึงเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายแบบสะสมระยะทาง ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จึงตั้งเป็นเครือข่ายออกกำลังกายคาร์ฟูร์ ปีพ.ศ. 2545 ได้มีกลุ่มชาวบ้านลงขันกันจ้างครูนำเต้นแอโรบิค หลายคนอยากเต้นแต่ขาดโอกาส เพราะเงินลงขันวันละ 10 บาท มีค่าสำหรับชาวบ้าน จึงได้ส่งโครงการและได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อฝึกอบรมแกนนำเพื่อขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านตำบลต่างๆ เพราะได้มีครูนำเต้นในหมู่บ้าน ไม่ต้องไปจ้างครูนำเต้นที่อื่นๆ คิดค่าชั่วโมงแพงๆอีกต่อไป ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จาก สปอ.สันทราย และกศน.สันทราย จึงเป็นการปลุกกระแสให้ชาวบ้านเห็นคุณค่า มาเต้นออกกำลังกายตามความถนัดความสามารถของแต่ละคนแต่ละวัย จึงได้ขยายกลุ่มออกเป็น ประเภทเดิน วิ่ง แอโรบิคแด๊นซ์ อายุมาก ก็รำไม้พลอง รำมวยจีนไท้เก๊กชี่กง ต่อมาปี พ.ศ. 2546 ได้มีกลุ่มร่างกายแข็งแรงและพอมีฐานะดี ซื้อจักรยานเองได้ ขอให้ตั้งชมรมจักรยาน เพื่อจะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมร่วมกัน เป็นครั้งๆไป

                ดังนั้น ชมรมจักรยานอำเภอสันทราย จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา ณ วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 46 เวลา 09.59 น.

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อชมรมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในภารกิจชีวิตประจำวัน

 2.  เพื่อช่วยลดมลพิษขจัดรถติดในการจราจร

 3. ร่วมสนุก เพื่อสุขภาพ ให้สันทรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนชอบออกกำลังกาย

การเข้าร่วมกิจกรรม

1. ร่วมได้ทุกครั้งทุกเพศทุกวัยเมื่อมีกิจกรรม ส่วนที่ฝึกซ้อมที่ไหนก็ได้

2. ร่วมเป็นสมาชิก ฟรี ด้วยใจรักเสียสละ ห่วงใยเอื้ออาทรต่อกัน

3. กิจกรรม ทัศนศึกษา/เพื่อการท่องเที่ยว/ร่วมสนุกเพื่อสุขภาพ/จุดนัดพบทุกวันเสาร์ ที่สี่แยกวงแหวนใหม่สันทรายน้อย เวลา 08.00 น.

ชมรมไม่มีงบฯสนับสนุน (สมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)

คณะดำเนินงาน 

อาจารย์วีรพันธ์  จันทรสุภาเสน เป็นแกนนำผู้ริเริ่มก่อตั้ง  อ.วีระชัย  ชัยเผือก และคุณสนั่น พร้อมเพรียง  คุณพล จำปาศรี ตัวแทนกลุ่ม ต.สันทรายหลวง, คุณสุนทร จำปา คุณจันทร์ตา ยอเสน คุณมานพ อุทรา  คุณอัมพร อาษากิจ  คุณบุญเลิศ คันธรส ตัวแทนกลุ่ม ต.สันทรายน้อย  อ.บัญญัติ  ศรีบานเรือง.   อ.บุญรัตน์  อนุวัฒนวงศ์. คุณจันทร์ตา  วรรณกุล. คุณราตรี  พุ่มพวง ตัวแทนกลุ่ม ต.ป่าไผ่  สมาชิกวันนี้ 218 คน

ความภูมิใจที่ได้สร้างชมรมจักรยานของตนเอง
........ขออนุญาตใช้คำว่า “ความภูมิใจที่มีส่วนร่วม” สร้างชมรมจักรยาน เพราะเราได้ร่วมกันหลายคน ต่างเพศต่างวัยหลากหลายอาชีพ บ้างเป็นคนในท้องถิ่นโดยทางนิตินัย บ้างเป็นโดยพฤตินัย มาสร้างหลักฐานมีอาชีพการงานอยู่ที่นี่ รักคนรักท้องถิ่นนี้เหมือนถิ่นเกิดของตน อยากให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจที่ดี มีการใช้จักรยานในธุรกิจการงานระยะทางใกล้บ้าน ช่วยลดมลพิษ ขจัดรถติดในการจราจร เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนเอื้ออาทรต่อกัน นี่คือความภูมิใจ
จุดแข็งของชมรม
........สมาชิกมีความตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว มีวัตถุประสงค์อุดมการณ์เดียวกันคือ
1) เป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อชัยชนะ เราเห็นสมาชิกสุขภาพดี ก็สุขภใจแล้ว
2) เป็นการทำงานด้วยความสมัครใจเสียสละ ไม่หวังผลประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง
3) เป็นตัวอย่างที่ดี เชิญชวนผู้สนใจมาเป็นสมาชิกร่วมปั่นจักรยาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ปั่นที่ไหนก็ได้ แต่พบปะกันวันอาทิตย์ ตามกำหนดนัดหมายในข่าวสารที่แจกฟรี

จุดอ่อนของชมรม
........เนื่องจากสมาชิกต่างเพศต่างวัยต่างจิตต่างใจ หลากหลายอาชีพ ความไม่เข้าใจกัน ความคิดเห็นขัดแย้งกัน ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ เริ่มแรกก็รวมกลุ่มร่วมกิจกรรม มีวินัยเชื่อฟังซึ่งกันและกัน ร่วมด้วยช่วยกันสม่ำเสมอ บ่อยๆ เข้าก็มักจะมีคำว่า “ไม่มีเวลา มาไม่ทัน มีงานบุญ คุณๆปั่นไว ฉันไล่ไม่ทัน ทางนี้ไปบ่อย ๆ นิดๆหน่อยๆด่า ว่าอยากได้หน้า บอๆบ้าๆไปรับใช้นัการเมือง เรื่องชมรมจึงมักล่มสลาย ด้วยการการฉะนี้”

เหตุจูงใจที่เข้าร่วมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่
........เพราะชมรมจักรยานวันอาทิตย์ก่อตั้งมานาน มีความพร้อมด้านที่ตั้งที่ทำการ มีพัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ จัดทำข่าวสารได้ มีเจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างพร้อม มีผู้รู้มีวิทยากรหลากหลาย มีหน่วยงานองค์กรให้การสนับสนุน ซึ่งต่างจากชมรมอื่น ๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู่ ตามหมู่บ้าน ตำบลอำเภอต่าง ๆ ความพร้อมดังกล่าวมีน้อยมาก งานต่าง ๆ มักจะตกเป็นภาระของประธาน ซึ่งมักจะมีอายุมากด้วย สมาชิกคนหนุ่มรุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยแบ่งเบาผลัดเปลี่ยนทำงาน ค่อนข้างหายาก จะจัดทำอะไรก็แล้วแต่ประธาน ทำถูกใจก็เสมอตัว ทำไม่ถูกใจก็ต่อว่าเสียหายได้

ปัจจัยที่ทำให้สร้างชมรมจักรยานประชาชนได้สำเร็จ
1. สมาชิกมีวัตถุประสงค์อุดมการณ์เดียวกัน เห็ฯความสำคัญของการออกกำลังกาย ปั่นเพื่อสุขภาพ
2. เห็นความสำคัญของการวมกลุ่มก่อตั้งชมรม เพื่อจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ช่วยเหลือและผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ-ผู้ตามบริหารงาน ไม่หวังตำแหน่งหน้าที่หรือผลประโยชน์

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของชมรมจักรยานประชาชน
1.  สมาชิกมีวัตถุประสงค์อุดมการณ์เดียวกัน เห็ฯความสำคัญของการออกกำลังกาย ปั่นเพื่อสุขภาพ
2. เห็นความสำคัญของการวมกลุ่มก่อตั้งชมรม เพื่อจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ช่วยเหลือและผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ-ผู้ตามบริหารงาน ไม่หวังตำแหน่งหน้าที่หรือผลประโยชน์
4. จัดตั้งขึ้นโดยประชาชน เพื่อประชาชน (เพราะเท่าที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยหน่วยงานของรัฐ จะมีเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลิกรากันไป มีข้าราชการที่สนใจการออกกำลังกายจริง ๆ อาจไม่เกิน 5 % )
5. สมาชิกต้องส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจ แก่ผู้มีความพยายามขยันปั่นอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่มีพรสวรรค์ มีความสามารพิเศษ ผู้ที่หายจากโครด้วยการออกกำลังกาย ฯลฯ
6. ต้องระมัดระวัง ไม่แอบอ้างความเป็นเครือข่ายของชมรม ไปรับผลประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กรใด ๆ
 

สถานที่ติดต่อ

189 หมู่ 1  ต. สันทรายน้อย  อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่  50210
โทร. 0 5349 1523

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS