ชมรมเรารักจักรยานสารภีเชียงใหม่

ความเป็นมาของชมรม

      ชมรมเรารักจักรยานสารภีเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2540 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทางชมรมได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กละเยาวชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา เช่น การรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันอาทิตย์ จากนั้นทางชมรมได้พาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ด้วยรถจักรยาน การจัดทำโครงการฟุตบอลจตุรมิตร1 การจัดทำโครงการฟุตบอลยางเนิ้ง2 ละเป็นผู้เริ่มจัดทำโครงการเยาวชนสีขาว ซึ่งจัดร่วมกับสโมสรโรตารี่เชียงใหม่เหนือ ภาค3360 และสโมสรโรตารี่ภาค 2760 ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งโครงการนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดีระดับหนึ่ง และขณะนี้ทางชมรมยังมีโครงการอีกหลายโครงการ ที่จะจัดทำและผลักดันให้เกิดผล เช่น การรณรงค์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป ผลักดันให้ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน มีทางจักรยาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ถนนสายดังกล่าวนี้เป็นถนนสายเดียวในโลก ที่มีต้นไม้ใหญ่อายุเกิน 100 ปี กว่า 1,000 ต้น และเป็นถนนสายเดียวในเชียงใหม่ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยอารยธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานในปัจจุบัน และเป็นเส้นทางการเดินทางของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ซึ่งมีบันทึกในจดหมายเหตุ คงเป็นหลักฐานในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่าไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ

2.เพื่อส่งเสริมเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคมชุมชน

3.เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในชุมชนรู้จักรับผิดชอบร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ

4.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการออกกำลังกาย

5.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เดินทางระยะใกล้ด้วยจักรยาน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานช่วยชาติ

6.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

การดำเนินงาน

1.ประชุมคณะกรรมการชมรมหรือสมาชิกชมรม เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆ

2.จัดทำแผ่นปลิวและป้ายผ้าประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเชิญชวนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมในโครงการ

3.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการต่างๆให้ประสบผลตามที่ตั้งเอาไว้

สถานที่ติดต่อ: ศูนย์ประสานงานชมรมเรารักจักรยานสารภีเชียงใหม่ เลขที่ 134 ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร.0-5332-2642 หรือ 09-9502810 และ คณะกรรมการชมรมเรารักจักรยานสารภีเชียงใหม่ทุกท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ

 1.ประธาน

 นายสาโรจน์       สิงห์ด่านจาก

 2.รองประธาน

 นายณรงค์เกียรติ    งามเหลือ

 3.ประชาสัมพันธ์ 

 นางศิริรัตน์       สมดุลย์ยาวาทย์

 4.กิจกรรม

 นายเอกรินทร์      โพธาวรรณ

 5.เหรัญญิก

 นางสายพิณ      งามเหลือ

 6.เลขานุการ

 นางสายพิณ     งามเหลือ

 7.กรรมการ

 นายพณิช      บัวจีน

 8.กรรมการ

 นายมนตรี     โพธาวรรณ

 9.กรรมการ

 นายกาลัญ      พานเหล็ก

 10.กรรมการ

 นางบัวเข็ม      สมเกตุ

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS