ประวัติ ฯ

CCE1

พ.ต.ท.อนุ  เนินหาด

มิถุนายน พ.ศ.2539 คลิ๊ก...

ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่

CHIANGMAI SUNDAY BICYCLE CLUB

                การขี่จักรยาน..นอกจากเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้ว ทั่วโลกยังยอมรับว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาจราจรติดขัดและลดมลภาวะในเมืองได้ ...อนุ  เนินหาด สารวัตรจราจรและชาวเชียงใหม่ได้ริเริ่มรณรงค์ขี่จักรยานรอบคูเมืองทุกวันอาทิตย์เมื่อมิถุนายน 2539 และเพื่อให้การรณรงค์เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งเป็นชมรมฯ ขึ้นเมื่อ มีนาคม 2541 และมีคณะทำงานเพื่อร่วมมือกันรณรงค์ให้คนเชียงใหม่หันมาใช้จักรยานกันให้แพร่หลายยิ่งขึ้นแทนยานยนต์ โดยเฉพาะการเดินทางระยะใกล้ในตัวเมืองสำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์อย่างแท้จริง  ซึ่งจะมีผลให้จำนวนรถยนต์ลดลง..และผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงจะเดินทางได้ด้วยความคล่องตัว และเห็นคุณค่าในการเสียสละของผู้ที่ใช้จักรยาน  จนเกิดเป็นสำนึกในการขับรถอย่างมีวินัย...ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมทาง

 วัตถุประสงค์ของชมรม

           1.  รณรงค์เชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่เห็นคุณค่าของการใช้รถจักรยานและหันมาใช้กัน แพร่หลายมากขึ้น2. ลดมลพิษจากไอเสียและมลภาวะทางเสียงในเขตเมืองเชียงใหม่3. ลดปัญหาจราจรติดขัดและประหยัดพลังงาน4. เป็นทางเลือกในการออกกำลังกายของคนเชียงใหม่5. ส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่และน่ามาท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยและต่างประเทศ 

สมาชิกและสมาชิกภาพ        

          ขอเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศในเชียงใหม่ทุกเพศทุกวัย  ร่วมรณรงค์ขี่จักรยานวันอาทิตย์ ณ ข่วงประตูท่าแพ และแจ้งชื่อที่อยู่เข้าเป็นสมาชิกชมรมได้โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ  เด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ร่วมขับขี่ได้โดยการดูแลของผู้ปกครอง  ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกในทุกอาชีพที่ขึ้นทะเบียนหรือรับแจ้งชื่อไว้แล้วประมาณกว่า 2,000 คน และมีอายุระหว่าง 8 – 76 ปี 

 สิทธิของสมาชิก

          § เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา และงานพบปะสังสรรที่ชมรมจัดขึ้น

          § รับข้อมูลข่าวสารทั้งทางเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ และการส่งข่าวทางวาจา

          § เสนอข้อคิดเห็นตลอดจนอาสาเข้าร่วมเป็นกรรมการ  ช่วยทำงานเฉพาะทางหรือเฉพาะกิจให้แก่ชมรม 

หน้าที่ของสมาชิก

          § ขับขี่จักรยานให้ถูกกฎจราจร มีมารยาทและมีน้ำใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้พาหนะอื่นๆ

          § ร่วมรณรงค์เชิญชวนคนรู้จักกันให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของชมรมและช่วยสร้างสำนึกในการลดมลพิษและลดปัญหาจราจรติดขัดระยะยาว

          § ร่วมช่วยเหลือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เห็นความสำคัญของการใช้จักรยานมากกว่าเชิญไปร่วมเพื่อเป็นไม้ประดับบารมีของบุคคลและสร้างสีสัน 

เป้าหมายหลักของชมรม

          § คนเชียงใหม่ใช้รถจักรยานเดินทางในถนนทั่วไปได้อย่างปลอดภัย

          § การจราจรของเมืองเชียงใหม่ไม่ติดขัด ประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้รวดเร็วและปลอดภัย

         § มลพิษทางอากาศในเมืองเชียงใหม่ลดน้อยลง คนในเมืองเชียงใหม่มีสุขภาพดี

         § เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และเยาวชนปลอดภัยจากมลพิษในท้องถนน

        § เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่ามาเที่ยวแบบยั่งยืนและได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศ 

เงื่อนไขในการบรรลุเป้าหมาย

        § สมาชิกชมรมร่วมกันขี่จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นด้วยสำนึกที่สูงและมีจิตใจที่เสียสละ 

        § จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่มีนโยบายจูงใจส่งเสริมให้คนเชียงใหม่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน(มีทางจักรยานที่ปลอดภัย สร้างที่จอดจักรยานให้ร่มรื่น ณ ที่ทำงาน และเชิญชวนองค์กรของรัฐและเอกชนร่วมใช้จักรยาน โดยความสมัครใจ)

         § ผู้รับผิดชอบการจราจรทุกภาคส่วนมีวิสัยทัศน์ด้านการจราจรและขนส่งที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะที่ยั่งยืนสำหรับคนเชียงใหม่  มุ่งมั่นให้ลมหายใจของเมืองเชียงใหม่มีคุณภาพสูงสำหรับทุกคน มุ่งการจราจรที่มีวินัย-เน้นความปลอดภัยแก่คนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน

 คณะกรรมการชมรม   

       Ø เลือกประธานและรองประธานทุก 2 ปี  ในเดือนกรกฎาคม

       Ø  สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมเสนอชื่อโดยไม่มีการสมัคร ทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือน

       Ø  ประธานเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกร่วมเป็นคณะทำงานของชมรมในหน้าที่ต่างๆ

       Ø  สมาชิกร่วมช่วยทำงานโดยมีคณะทำงานประสานงาน 

สำนักงานชั่วคราว     

        161  ถนนรัตนโกสินทร์  .ช้างม่อย  .เมือง  เชียงใหม่ 50300           โทร./แฟกซ์ 053-234094 

          ดร.นิรันดร  โพธิกานนท์ 087-3029358 และ ปุ้ม อัครพร ทาวงค์  089-7008991

Ø  ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8-17 .

Ø  นัดขี่จักรยานวันอาทิตย์ ณ ข่วงประตูท่าแพตั้งแต่เวลา 7.00 น.

Ø  ดูตารางกิจกรรมทัศนศึกษาใน www.cmcycling.org

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS