ชมรมฯถูกนำเสนอในเวที "เติมใจให้สังคมจังหวัดเชียงใหม่"

เวที เติมใจให้สังคมจังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551  เวลา 08.30- 15.00 น.
ณ  ห้องภรณ์ระวี  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
****************************************************************

08.30 –   09.00 น.        ลงทะเบียน
09.00 -  09.30 น.         กล่าวรายงานการจัดงาน    โดย..
                                 กล่าว เปิดงาน  โดย นายแพทย์   มงคล  ณ
                                 สงขลา
                                 การแสดงเชิงวัฒนธรรมล้านนา 
                                 ดำเนินรายการ โดย คุณนาฏฤทัย  นิยมไทย
                                 และคุณพุทธารักษ์  ภาวัง
09.30 –  11.30 น.        การนำเสนอเรื่องราวดีๆของจังหวัดเชียงใหม่ 7 เรื่อง
                                 ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่   
                                 กลุ่มอาสาพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อบต.ดอนแก้ว
                                 แหล่งเรียนรู้บ้านเบธานี
                                 เกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง
                                (มีเพลงจากคุณประเสริฐ  เดชะบุญ) 
                                ศูนย์องค์รวม
                                ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่
                                สมาคมสานสัมพันธ์
11.30 – 12.00 น.        ตอบสนองจากเวที 
                               โดย นายแพทย์ประเวศ   วะสี และ นายแพทย์
                               อำพล  จินดาวัฒนะ
12.00 -13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.       ตอบสนองจากเวที ( มีคำถามแลกเปลี่ยน / การ
                               ขยายผลต่อไป)
15.00 น.                  อาหารว่าง / เดินทางกลับ

หมายเหตุ
         ดำเนินรายการโดย.....................................
         ช่วงเวลา  10.30 น. และ 15.00 น.  เป็นเวลาพักรับประทานอาหารว่าง

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS