ประกาศ

คณะกรรมการชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่   เลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2558

1.นางสุมนัส   รังสิยานนท์   ประธานชมรม

2.นายบุญชิน  สาวะมูล       รองประธาน

   -ดูแลและประสานงานกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรของรัฐ

3.นายวิษุวัต  ธนันชัย

   -ดูแลฝ่ายกิจกรรม,การเดินทาง,ทริป,ท่องเที่ยว

ที่ปรึกษา

1.ดร.นิรันดร.  โพธิกานนท์  ประธานที่ปรึกษา

2.นายเศรษฐพงศ์   เกรียฃวานิช

3.นายวิโรจน์   อุ่นปฐมวงค์

4.นายสมชาย  สังขิริ

5.นายชัชวาลย์  ภาษยะวรรณ์

6.นายสนั่น 

กรรมการฝ่ายทะเบียน และเลขานุการ

1.น.ส.นพรัตน์     ถมวัฒนศิลป์

เหรัญญิก

1.นางวันทนีย์      ทรัพย์สมบูลณ์

กรรมการฝ่ายการเงิน ฝ่ายประสานงาน และที่ปรึกษาทัวร์

1.คุณอัครนี  วิลาสศักดานนท์

ฝ่ายเส้นทาง และดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง

1.นายชัยรัตน์            สุทธิเย็น

2.นายจักรพงศ์    วงศ์รินทร์

3.นายศิลป์         จันทมาตย์

4.นายชวน          ยิ่งสนิท

ฝ่ายธุรการ และประชาสัมพันธ์

1.นายเพชร  ชีวินภิญโญ

2.นายสุนทร คำตุ้ยเครือ

3.นายการุณ ร่มแก้ว

English Information

1.Mr.Peter  spycher

กรรมการทั่วไป

1.นางจันทร์ผ่อง  ภาษยะวรรณ์

2.นางอมร    จารุรัตน์สกุล

3.นางไพรวรรณ์   จิตต์ผ่อง

4.นายสมเกียรติ

5.นางมณเฑียร    ชุ่มใจ

นโยบายของชมรมจักรยานวันอาทิตย์

1.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

2.ลดการใช้ผลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ อนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และลดจราจรติดขัด

3.สื่อสารส่งข่าวในชมรมจักรยาน และช่วยเหลือเกื้อกูล สมานฉันท์ สามัคคี   ของสมาชิกในชมรม

4.ร่วมกับองค์การต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม

5.ส่งเสริมการใช้จักรยานในชิวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยว

 

                                                                        นางสุมนัส   รังสิยานนท์  

                                                                              ประธานชมรมฯ

                                                                    วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558