ถนนทางเดียว(สำหรับรถยนต์) แต่จักรยานสองทางในกุ้ยหลิน

      ถนนสายรมนาหลเจยงทเปนถนนวงผานภเขางวงชางซงอยด้านขวาของถนนและดานซายเปทะเลสาบเจดเงนกบเจดทอง มระบบจราจรทเรยกวถนนจราจรทางเดยว(าหรบรถยนต)แตใหรถจกรยานกรถสกเตอรงสองทางในระบบทเราเคยมใชในเสนทางจกรยานนารองบนถนนชางมอยลอยเคราะหและเจรประเทศเมอปี พ.ศ. 2552

 

ต้องการอ่านเรื่องนี้...เชิญคลิ๊กที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS