วิธีและหลักการเลือกตั้งประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

       ประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกชมรมที่มาร่วมปั่น เมื่อแรกเริ่มประธานชมรมมีวาระปีเดียว แต่ก็เห็นกันว่าวาระปีเดียวสั้นเกินไปที่จะทำงานให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง จึงตกลงกันว่า ให้ประธานมีวาระปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี และในช่วงเวลาที่ ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ ได้รับหน้าที่เป็นประธานต่อจาก ศ.มรว.ธันยโสภาค เกษมสันต์ หรือ อ.หม่อมซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้น ก็ใช้ระบบวาระ 2 ปีมาอีกราว 3 วาระ หลังจากนั้นสมาชิกก็เห็นว่าการที่ อ.นิรันดร กำลังขับเคลื่อนเรื่องทางจักรยานในเมืองเชียงใหม่เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยการร่วมทำงานในคณะอนุกรรมกาจราจรทางบก จ.เชียงใหม่ต่อเนื่องด้วย จึงขอให้เป็นประธานชมรมไปพลาง ๆก่อน โดยสมาชิกจะให้ความร่วมมือ ช่วยกันทำหน้าที่สนับสนุนด้านต่างๆไปด้วย หลังจากมีการเปิดเส้นทางจักรยานนำร่อง 3 สายที่ให้จักรยานมีช่องเดินรถจักรยานสวนชิดซ้ายได้บนถนนจราจรทางเดียว บนถนนช้างม่อย ลอยเคราะห์-ราชมรรคาที่มีระบบถนนจักรยานแทรกอยู่ และเจริญประเทศเมื่อปี 2552 แล้ว ถึงปี 2555 อ.นิรันดร ก็ขอให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ต่อไปแทน เพราะได้ทำหน้าที่มานานแล้ว การเลือกประธานครั้งล่าสุดอาศัยสถานที่ของโรงเรียนเมตตาศึกษา ในวัดเจดีย์หลวง ปรากฎว่านายบุญชิน สาวะมูล ได้รับเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกให้เป็นประธานชมรมคนปัจจุบัน และกำลังจะจัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมวาระต่อไปในปลายเดือนมีนาคมนี้
     ระเบียบการเลือกตั้งประธานชมรมที่ใช้กันมา มีหลักการต่อไปนี้
1. ประกาศให้สมาชิกทราบกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์ และหาสถานที่ซึ่งมีความเงียบสงบสำหรับการจัดการเลือกตั้งได้เรียบร้อย และให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง 3-5 คนให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ณ ข่วงประตูท่าแพ ก่อนวันเลือกตั้งเพื่อเตรียมจัดเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่ซึ่งเลือกไว้สำหรับแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการเลือกตั้ง จะให้มีผู้รับเลือกตั้งโดยการ สมัคร และการเสนอชื่อจำนวนประมาณ 3 ชื่อ ทั้งการสมัครและการเสนอชื่อ ให้มีสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งรับรองผู้รับเลือกตั้งชื่อละ 5 คน
3. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนการมาร่วมกิจกรรมกับนายทะเบียนไว้แล้ว และเคยมาร่วมกิจกรรมรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ครั้งด้วยหลักการซื่อสัตย์ต่อตนเอง
4. ในวันเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งจัดเตรียมให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งลงทะเบียนชื่อและนามสกุล และรับบัตรลงคะแนนเปล่าที่กรรมการเตรียมไว้คนละ ๑ ใบ เพื่อทราบจำนวนรวมของผู้ใช้สิทธ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด
5. สมาชิกผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง เลือกผู้ที่เห็นว่าสมควรเป็นประธานชมรมได้คนละ 1 ชื่อ โดยเขียนชื่อ-สกุล ในบัตรลงคะแนน และหย่อนลงในกล่องรับบัตรที่แสดงให้เห็นว่าว่างเปล่าอย่างโปร่งใสก่อนการหย่อนบัตรแล้ว
6. ก่อนแจงนับคะแนนของผู้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการนับจำนวนรวมของบัตรลงคะแนนทั้งหมดว่า ตรงกับจำนวนการลงทะเบียนของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ จำนวนบัตรที่ลงคะแนนอาจน้อยกว่าจำนวนลงทะเบียนได้แต่เกินกว่าไม่ได้ หากมีจำนวนเกิน ให้จัดการเลือกตั้งใหม่ทันที
7. กรรมการขานชื่อผู้รับเลือกตั้งจากบัตรที่หยิบออกมาทีละใบ และขีดคะแนนที่ได้จากบัตรแต่ละใบบนบอร์ดแสดงคะแนนของผู้รับเลือกตั้งจากบัตรลงคะแนนทีละใบ ผู้ใดได้รับคะแนนรวมสูงสุดถือเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรม หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองคนเท่ากัน ให้คณะกรรมการฯ จัดการเลือกตั้งรอบสองต่อทันทีจนกว่าจะได้ผู้รับเลือกที่มีคะแนนสูงสุด
8. ผู้ได้รับเลือกที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นประธานชมรมจากการเลือกตั้งครั้งหลังสุดนี้
9. กรรมการฯ เชิญประธานชมรมคนใหม่กล่าวปราศัยต่อสมาชิกชมรมแล้วถือว่าการเลือกตั้งแล้วเสร็จ และรายงานผลการเลือกตั้งพร้อมผลการนับคะแนนในเว็บไซด์และในเฟซบุ๊คให้เป็นที่ทราบทั่วกันต่อไป

    การเลือกตั้งประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย์ จะมีขึ้นที่สวนออกกำลังกายในศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ใกล้สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ หลังจากการปั่นรณรงค์ในเช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม แล้วเสร็จ                                                                   

                                                                      นิรันดร โพธิกานนท์

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS