เชิญร่วมกิจกรรม"จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี๒๕๕๗" วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ๒๕๕๗" เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระราชสมภพ ในวันที่ ๒ เมษายน ในปีนี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัย ๑๒ แห่ง พร้อมกันจัดให้มีกิจกรรมจักรยานในวันเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ได้ประสานร่วมมือกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ผู้ร่วมปั่นจักรยานซึ่งนัดพร้อม ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ และผู้รักจักรยานร่วมสมทบตามเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่าน ได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ และปั่นชมบริเวณภายในส่วนหนึ่งของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ ร่วมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ ตามกำหนดการเบื้องต้นนี้(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางทีวีช่อง ๑๑ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ น.เป็นต้นไป)

cyclingforall     

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS