เชิญสมาชิกชมรมจักรยานต่างๆร่วมสนับสนุนร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ต.ค.๕๖

       วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เครือข่ายคนเชียงใหม่ที่สนับสนุนการกระจายอำนาจจากการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์ให้ในอนาคตเป็นการบริหารที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเพิ่มอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา เสนอแนะความต้องการต่อผู้บริหารจังหวัด และประชาชนโดยสภาพลเมืองมีอำนาจในการตรวจสอบการบริหารให้โปร่งใสด้วย จะร่วมกันเดินรณรงค์ในภาคเช้าจากลานครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพหลังพิธีสักการะท่านครูบาศรีวิชัย เวลา ๘.๐๐ น.มุ่งสู่กลางเวียง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และขอเชิญชวนสมาชิกชมรมจักรยานต่างๆร่วมปั่นจักรยานออกจากบ้านมาร่วมพบปะพี่น้องประชาชนจากทุกพื้นที่ของจังหวัด ณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในเวลา ๑๓ น.ชมการแสดง ฟังการปราศัยที่สำคัญและร่วมพิธีมอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร ต่อตัวแทนสภาผู้แทนฯ เวลา ๑๕ น. ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ฯขอเชิญชวนพี่น้อง สมาชิกชมรมจักรยานต่างๆที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสมอมา ร่วมกรอกแบบสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ฯนี้ล่วงหน้าและเสียสละถ่ายสำนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เขียนสลักบนสำเนาว่า "เพื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มมหานคร"และลงลายมือชื่อกำกับไว้ แนบมาด้วย รวมเป็นเอกสารคนละ ๓ แผ่น เพื่อร่วมการสนับสนุนนี้ด้วย และมอบเอกสารนี้แก่ อ.นิรันดร โพธิกานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ข่วงประตูท่าแพ และเพื่อให้ทราบและเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงขอเชิญคลิ๊กดูเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
๑. สาระสำคัญโดยย่อของ ร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร พ.ศ.....
๒. “เชียงใหม่มหานคร” ก้าวแรกของการยกเลิกอำนาจส่วนภูมิภาค เพิ่มอำนาจส่วนท้องถิ่น

๓. คลิ๊กไปดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร(ฉบับเสนอสภาผู้แทน)ได้ที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS