ชมรมฯ กลุ่ม2 ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก อังคาร 5 มิ.ย.2555 ณ เจเจมาร์เก็ต

             สมาชิกชมรมจักรยานวันอาทิตย์ฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก "ลดหมอกควัน ดูแลต้นทุนชีวิต ต้นทุนชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน" (อธิบายเพิ่มเติมวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย.55) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ เจเจมาร์เก็ต ดังรายละอียดถัดไปนี้

envreg1.1-55

envreg1.2-55

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS