จุดติดตั้งตู้ทิ้งขยะอันตราย/sites_of_hazradous-waste_box_cm

      เราได้รับข้อมูลที่ตั้งตูทิ้งขยะอันตราย(หลอดนีออน แบตเตอรี่ใช้แล้ว และขยะสารพิษ) 99 แห่ง จากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ หากเราทราบว่า มีตู้ทิ้งขยะใกล้เรา ณ ที่ ใดก็สามารถนำขยะอันตรายไปทิ้งได้ที่นั่น สถานที่บางแห่งซึ่งมีระบบความมั่นคงสูงอาจไม่สะดวกที่จะไปที่นั่น ก็เลือกไปยังที่อื่นไกลออกไปได้จากข้อมูลที่เราได้รับมานี้

      Chiang Mai Municipality insatalled 99 hazardous waste bins around CM-city where people can bring their used neon tubes and used batteries to get rid of there. Foreigners can tell the apartment admin about your obtained information about this, so that you are advised by them where excactly to get rid of or they know where they can do for you.

รายชื่อสถานที่ติดตั้งภาชนะรองรับของเสียอันตราย เทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ๓๑ โรงเรียนวัดศรีปิงเมือง
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 ๓๒ โรงเรียนวัดพวกช้าง
สำนักงานแขวงนครพิงค์ ๓๓ โรงเรียนวัดเชียงยืน
สำนักงานแขวงศรีวิชัย ๓๔ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สำนักงานแขวงเม็งราย ๓๕ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สำนักงานแขวงกาวิละ ๓๖ โรงเรียนหอพระ
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ๓๗ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ประถม)
โรงพยาบาลแม่และเด็ก ๓๘ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม)
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓๙ โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
๑๐ โรงพยาบาลช้างเผือก ๔๐ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
๑๑ โรงพยาบาลลานนา ๔๑ วิทยาลัยพละศึกษา
๑๒ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเลี่ยน ๔๒ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
๑๓ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ๔๓ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
๑๔ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ๔๔ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
๑๕ มณฑลทหารบกที่ 33 ๔๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
๑๖ สถานกงศุลอเมริกัน ๔๖ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
๑๗ ทีว่าการอำเภอเมือง ๔๗ ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง
๑๘ การไฟฟ้าบ้านเด่น ๔๘ ชุมชนบ้านท่อ
๑๙ สถานีกรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 ๔๙ ชุมชนเมืองลัง
๒๐ การเคหะแห่งชาติหนองหอย ๕๐ ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร
๒๑ สถานีขนส่งช้างเผือก ๕๑ ชุมชนป่าตัน
๒๒ สถานีขนส่งอาเขต ๕๒ ชุมชนเชียงมั่น
๒๓ สวนสาธารณะสวนบวกหาด ๕๓ ชุมชนกู้เต้า
๒๔ โรงเรียนวัดเกตการาม ๕๔ ชุมชนชมพูช้างม่อย
๒๕ โรงเรียนวัดท่าสะต่อย ๕๕ ชุมชนวัดเมื่องกาย
๒๖ โรงเรียนวัดกู่คำ ๕๖ ชุมชนต้นขาม
๒๗ โรงเรียนวัดศรีดอนไชย ๕๗ ชุมชนเมืองสาตรหลวง
๒๘ โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ ๕๘ ชุมชนหนองป่าครั่ง
๒๙ โรงเรียนวัดดอกเงิน ๕๙ ชุมชนศรีปันครัว
๓๐ โรงเรียนวัดป่าแพ่ง ๖๐ ชุมชนใจแก้ว
       
รายชื่อสถานที่ติดตั้งภาชนะรองรับของเสียอันตราย เทศบาลนครเชียงใหม่ (ต่อ)
๖๑ ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย ๘๑ เชียงใหม่คอมพลาซ่า
๖๒ ชุมชนวัดดาวดึงษ์ ๘๒ ซีเอ็มคอมพิวเตอร์
๖๓ ชุมชนวัดโลกโมฬี ๘๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๖๔ ชุมชนวัดเจดีย์ปล่อง ๘๔ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
๖๕ ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ๘๕ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๖๖ ชุมชนฟ้าฮ่าม ๘๖ ชุมชนหนองประทีป
๖๗ ชุมชนหนองหอย ๘๗ ชุมชนลอยเคราะห์
๖๘ ชุมชนการเคหะหนองหอย ๘๘ ชุมชนวัดนันทาราม
๖๙ ชุมชนสวนดอก ๘๙ ชุมชนเชียงใหม่แลนด์
๗๐ ชุมชนบวกหาด ๙๐ สนง อุสาหกรรมภาคเหนือ
๗๑ ชุมชนทุ่งเวสาลี ๙๑ โรงเรียนวัดกู่เต้า
๗๒ ชุมชนวัดท่าสะต่อย ๙๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
๗๓ ชุมชนวัดพวกแต้ม ๙๓ ชุมชนวัดเชตุวัน
๗๔ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ๙๔ ชุมชนวัดศรีปิงเมือง
๗๕ วัดช่างหล่อ ๙๕ ชุมชนวัดเมืองสาตร
๗๖ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ๙๖ ชุมชนช่างแต้ม
๗๗ ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ๙๗ โรงแรมเลอเมอริเดียน
๗๘ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ๙๘ ตลาดอนุสาร
๗๙ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ๙๙ เชียงใหม่สยามทีวี
๘๐ โรงพยาบาลราชเวช    
       
  ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก    
  ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว    
  และงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
  ผ่านทางอีเมล์    
       
  เรียน อ.นิรันดร    
  อาจารย์คะหนูได้ประสานทางฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว เพื่อขอไฟล์สถานที่ติดตั้งตู้รับขยะอันตรายภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ โทรศัพท์ 053-259000 ต่อ 9117 ค่ะ
       
  จริยา    
  งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
  กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง    
  เทศบาลนครเชียงใหม่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS