ย้อนรอยทะเบียนรายชื่อสมาชิกชมรมจักรยานวันอาทิตย์ฯในอดีตและปัจจุบัน

           ตั้งแต่ปีแรกๆที่สารวัตรอนุ เนินหาด เริ่มรณรงค์ให้ใช้จักรยานในระยะใกล้ โดยชวนคน

เชียงใหม่มาร่วมปั่นจักรยานกันในวันอาทิตย์ และนัดมาพบกัน ที่ ข่วงประตูท่าแพ ก็ได้เริ่มมี

การบันทึกชื่อคนที่มาร่วมปั่นกันไปเรื่อยๆ การบันทึกชื่อเริ่มต้นก็ริเริ่มโดยสารวัตรอนุเอง และ

ต่อมาปี 2541มีคุณสมโรจน์ จองธรรมกุล ซึ่งเป็นสถาปนิก ในชมรมสถาปนิกล้านนาได้มา

ร่วมปั่นด้วย ได้เป็นผู้รับงานนายทะเบียน รับมอบบันทึกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรมตั้งแต่เดือนมีนาคม

2540 ไปลงคอมพิวเตอร์ซึ่งเรามีใช้กันน้อยอยู่ มีการจัดทำบัตรสมาชิกชมรมด้วย และดำเนิน

งานลงทะเบียนต่อไป ปรากฎว่ามีการลงทะเบียนผู้มาร่วมปั่น ซึ่งหมุนเวียนมากันสัปดาห์ละ

จำนวนมาก บางครั้งน่าจะมีถึงครั้งละ 300 คน เพราะเชื่อมั่นว่า มีอาสาจราจรและตำรวจ

จราจรคอยช่วยดูแลในเส้นทางโดยเฉพาะที่ผ่านจุดตัดและทางแยก ให้ขบวนจักรยานเดินทาง

ได้ปลอดภัย ข้อมูลทะเบียนสมาชิกมีจำนวนมากกว่า 1,000 ชื่อในปี 2542  และเราเห็น

การก่อตั้งชมรมจักรยานต่างๆเกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา

แม่ฮ่องสอน และเชียงราย    และหลังจากนั้นเราเองก็ไม่ได้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกสำหรับผู้

ที่มาใหม่แต่อย่างใด เพราะผู้รับงานลงทะเบียนต่างก็มีภาระที่ไม่สามารถทำอย่างต่อเนื่อง ไม่มี

ใครรับทำหน้าที่ต่อเนื่องอย่างจริงจัง และเราเองก็ไม่คิดที่จะมีระบบสมาชิกที่เก็บเงินค่าสมาชิก

เหมือนชมรมจักรยานในกรุงเทพฯแต่อย่างใด เพราะก่อนหน้านั้นเคยมีการเสนอให้ทดลองเก็บ

ค่าสมาชิก แต่ทำให้คนรู้สึกว่าการเก็บค่าสมาชิกในหมู่ผู้มาร่วมรณรงค์ เป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น

สมาชิกที่ร่วมรณรงค์จำนวนหนึ่ง หายหน้าไป แต่เราคงมีคนหมุนเวียนมาร่วมกับเราอยู่เรื่อยๆ

หลังจากที่ลงมาถึงจุดต่ำสุดเมื่อสารวัตรอนุต้องย้ายไปรับตำแหน่งอื่นที่ดีขึ้น ทำให้รู้สึกว่า..น่าจะ

มีคนที่เคยมาร่วมกับเราอย่างน้อย 1800- 2000 คน

         จนถึงปี 2552 เราได้ขอให้พี่อ๊อด(สุมนัส รังสิยานนท์)ทดลองบันทึกผู้มาร่วมปั่นอีก

ครั้งหนึ่งว่ามีใครบ้าง และมากันมากน้อยเท่าใด และพี่อ๊อดเองก็รู้สึกสนุกกับการรับหน้าที่นาย

ทะเบียนนี้ เพราะรู้จักและจำหน้าสมาชิกได้มากกว่าใครๆ ผู้ที่มาร่วมปั่นต่างก็ให้ความร่วมมือดี

จึงเกิดเป็นบันทึกรายชื่อสมาชิกชมรมจักรยานวันอาทิตย์ในยุคหลังๆ ซึ่งมีจำนวนมาร่วมปั่นครั้ง

ละ 50-70 คน ลูกชายของพี่อ๊อดได้กรุณานำบันทึกไปกรอกข้อมูลให้คุณแม่ในคอมพิวเตอร์

และได้ทะเบียนรายชื่อสมาชิกชมรมฯในระหว่างปี 2552-54

      เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่ร่วมปั่นรณรงค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ทราบว่าในแต่ละ

ยุคสมัยนั้น มีใครมาร่วมปั่นหรือเราได้ร่วมปั่นกับใครบ้าง จึงนำข้อมูลทะเบียนรายชื่อสมาชิก

ของชมรมฯมาให้ทบทวนกัน 2 ชุดดังต่อไปนี้ และสามารถคลิ๊กดูได้และดาวน์โหลดเอาไปใช้

ประโยชน์ได้

  1. รายชื่อสมาชิกชมรมฯวันอาทิตย์เมื่อแรกเริ่มลำดับ1-726 

  2. รายชื่อสมาชิกชมรมฯวันอาทิตย์เมื่อแรกเริ่มลำดับ727-939 

  3. รายชื่อสมาชิกชมรมฯวันอาทิตย์เมื่อแรกเริ่มลำดับ939-1067

  4. รายชื่อสมาชิกชมรมฯวันอาทิตย์2009-2012

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS