เชิญชมรมจักรยานและหน่วยงานรัฐ-อปท.ภาคเหนือบนร่วมประชุมสัมมนาที่เชียงใหม่เสาร์ที่ 16 มิย.2554

      การประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค เป็นการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ ระหว่างชมรมจักรยานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และได้เชิญ เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในเมืองหลัก ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งแบ่งตามความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ  จัดโดย : โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส...กรุณาคลิ๊กดูเอกสารต่างๆต่อไปนี้

1. หนังสือเชิญประชุมถึงชมรมจักรยานต่างๆ

2. กำหนดการประชุม/สัมมนา

3. ร่างข้อตกลงร่วมกัน ในการร่วมกันทำงานเป็นสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานประเทศไทย

4. ร่างสาระหลักและกรอบนโยบายจักรยานของเมือง/นครในประเทศไทย

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS