ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

1. จิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนา

1.1  จิตกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ที่เห็นได้โดยการใช้วิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยี

1.2  การใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนังวัดอุโมงค์

1.3  เผยความงามของภาพเขียนในอุโมงค์ของวัดอุโมงค์

1.4  วิดีโอเรื่องภาพจิตรกรรมในอุโมงค์อันล้ำค่า[Wat Umong mural paintings]

1.5 ไปเที่ยวชมวัดอุโมงค์[Wat Umong Temple..vdo]

2. เวียงกุมกาม เมืองประวัติศาสตร์ใต้แผ่นดิน

3. ลานนาหรือล้านนา

4. ประวัติเมืองเชียงใหม่(โดยย่อ)

4.1 รายนามกษัตริย์และเจ้าเมืองเชียงใหม่

4.2 กำแพงและประตูเมืองเชียงใหม่

4.3 ภาพกำแพงเก่าเมืองเชียงใหม่

4.4 คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่

4.5 ประตูเวียงเชียงใหม่

4.6 แจ่ง(มุมเมือง)ต่างๆ ของเวียงเชียงใหม่

4.7 กำแพงเมือง-แจ่งและประตูเมืองเชียงใหม่(สมโชติ อ๋องสกุล)

4.8 หอคำ พระราชวังของกษัตริย์เชียงใหม่

5. วัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่

5.1 วัดเชียงมั่น

5.2 วัดเจดีย์หลวง 

5.3 วัดสวนดอก

5.4 วัดในเวียงและนอกเวียงเชียงใหม่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS