เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่

       ถึงแม้ว่าชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่และเครือข่ายฯ จะดำเนินการหลักๆ เกี่ยวกับการค้นหาความรู้จากประเทศต่างๆมาใช้สร้างพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้จักรยาน หรือขับเคลื่อนการมีนโยบายจักรยานของเมืองเชียงใหม่และนโยบายระดับประเทศ แต่เราก็เห็นความสำคัญของเพื่อนภาคีภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนด้านอื่นๆ เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ทั้งด้านกายภาพ ได้แก่เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการบ้านเมืองให้น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดลดลงพร้อมกับความพยายามของชุมชนที่จะช่วยกันบำบัดหรือลดการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน การสร้างโอกาสแก่เพื่อนผู้พิการให้สามารถเดินทางด้วยตนเองกับล้อเลื่อนแบบต่างไปทำธุระที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยอาศัยการมีทางเท้าที่ไร้สิ่งกีดขวาง มีทางลาดเอียง..เอื้อต่อการขับเคลื่อนล้อเลื่อนสำหรับเดินทางได้เหมือนคนปกติ และต้องการเห็นเมืองเชียงใหม่มีรถประจำทางสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ..จูงใจให้คนเชียงใหม่และคนที่มาเยือนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางถึงที่หมายสำคัญๆได้ทันเวลาในราคาที่ยุติธรรม
       นอกจากนั้น เมืองเชียงใหม่ซึ่งก่อตั้งโดยพญามังราย มีอายุจนถึงปัจจุบันเกือบจะครบ 714 ปีแล้ว พระองค์และราชวงศ์มังรายได้สร้างคุณูปการแก่เมืองเชียงใหม่มากมาย และหลังจากถูกพม่าปกครองมาราว 210 ปี เจ้ากาวิละก็เป็นวีรบุรุษแห่งเมืองเชียงใหม่และล้านนาที่ร่วมกอบกู้เมืองเชียงใหม่กับพระเจ้าตากสินฯและสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างให้เป็นถิ่นที่อยู่ของเรามาจนถึงขณะนี้ เรื่องราวในอดีตของบุรพกษัตริย์ ทั้งในด้านการปกครอง การศาสนาและวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องราวที่คนเชียงใหม่ภูมิใจ
       หน้าเว็บนี้จึงรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวต่างๆมารายงานโดยตรงหรือทำลิ้งค์เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเว็บไซด์ของเราได้รับความสะดวกที่จะค้นหาความรู้ต่างๆในแง่มุมที่เราเคยได้รับมาและเห็นว่าน่าสนใจ

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS