วันสิ่งแวดล้อมไทยประประจำปี ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

thaienvironment

กำหนดการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทยประประจำปี ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-----------------------------------------------------------

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.     พิธีเปิด

                              กล่าวรายงาน โดย นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

                              ประธานในพิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่            

๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.    สนุกสนานกับการเรียนรู้พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ อาทิเช่น

                              - สวนสมุนไพร

                              - สวนผักอินทรีย์

                              - การส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง

                              - ปุ๋ยหมักอินทรีย์ การจัดการขยะ

                              - งานฝีมือช่างชุมชน (ดอกไม้ไหว เครื่องเขิน เครื่องเงิน)

                              - หมอต้นไม้

                              - นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ

                              - กิจกรรมรำวงย้อนยุค

                              - นั่งรถราง ขี่จักรยาน ชมนกชมไม้                   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน                    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    กิจกรรมรณรงค์ (ต่อ)

------------------------------------------------------------

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS