ศูนย์อนามันที่ ๑๐ เชียงใหม่ ขอเชิญร่วม "ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ ตามรอย พระบิดา" วันที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๗

anamai10th12014

กำหนดการรณรงค์ปวงประชาปั่นสองล้อสู่สุขภาพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๗ พรรษา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สวนสุขภาพศรีสันต์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐

.................................................................

๐๖.๐๐ น.      ผู้ร่วมปั่นจักรยานลงทะเบียนบริเวณสวนสุขภาพศรีสันต์ มีบริการข้าวต้มอนามัย

๐๖.๔๕ น.     ผู้ร่วมรณรงค์และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธี

                   - กล่าวต้อนรับผู้ร่วมปั่นจักรยาน โดย อธิบดีกรมอนามัย

                   - กล่าวรายงานการจัดงาน โดย ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐

         - พิธีกล่าวคำถวายพระพร โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดงาน

                   - ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

๐๗.๐๐ น.     ปล่อยตัวขบวนจักรยาน

๐๗.๑๕ น.     ขบวนจักรยานถึงสถานีกาชาตที่ ๓ รับฟังบรรยายประวัติการสาธารณสุข

                  ยุคแรกของเมืองเชียงใหม่ (ศาลาย่าแสงคำมา) โดย รศ.สมโชติ  อ๋องสกุล

๐๘.๐๐ น.     ขบวนจักรยานถึงโรงพยาบาลสวนดอกบริเวณหน้าลานพระบรมรูป

                   - ถวายพวงมาลา แด่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม

            พระบรมราชชนก โดย อธิบดีกรมอนามัย

                   - ร่วมร้องเพลงเทิดพระบิดา

                   - รับฟังบรรยายการสาธารณสุขตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

                     อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดย รศ. สมโชติ  อ๋องสกุล

๐๙.๐๐ น.      ขบวนรณรงค์ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกองบิน ๔๑

๑๐.๐๐ น.      ขบวนรณรงค์กลับถึง ศูนย์อนามัยที่ ๑๐

                   - บรรเลงเพลงในสวน โดย วงดนตรี อ.อภิปราชญ์  คืนดี และ อ.เบลล่า

                   - การแสดงชุดสามัคคีชุมนุม

                   - มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายที่มาร่วมรณรงค์ โดย อธิบดีกรมอนามัย

                   - จับฉลากรางวัล

                   - ปิดงานรณรงค์

                   - รับประทานอาหารร่วมกัน

 

                             ----------------------------------------------------------

doisuthep2014

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS