ผู้ใช้จักรยานและรักการเดินในภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมเครือข่ายอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายได้จัดการประชุม “รวมพลังเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ”  ขึ้นที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าประชุมอย่างคับคั่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากชมรมจักรยานของภาคเหนือตอนบนทั้ง ๗ จังหวัด  สมัชชาสุขภาพจังหวัด ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขนส่งจังหวัด ตำรวจ สภาทนายความ การท่องเที่ยว สมาคมกีฬาและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา รวมแล้วมีผู้เข้าประชุมกว่า ๑๔๐ คน จาก..ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS