ค่าว และ กลอน ส่งเสริมการใช้จักรยานในเชียงใหม่

ค่าว และ กลอนบทที่ 2

เอื้อนเอ่ยวาจ๋า ภาษาคร่าวจ้อย            ฟังเต๊อะยอดสร้อย จากดวงในใจ๋

เล่าสู่ปี้น้อง บ้านเฮาเจียงใหม่                   จั๊กจู๋งกันไป ฮ่วมใจ๋กั๋นเข้า

หมู่บ้านตำบลอำเภอนั้นเล่า                      เอิ้นบอกฝากไว้  จักดี

       เรื่องสิ่งแวดล้อม หื้อเขียวดีหลี          จักหื้อได้มี  สีสันแอบอ้าง

สมดั่งนายก ท่านได้ กึ๊ดสร้าง                    แล้วก่วาดวาง  นโยบายไว้

สั่งก๋านลงมา ประชาฮับไจ้                      จักผ่อหันภัย มลพิษ

       ได้ฮ่วมประสาน สมานผูกมิตร           ในวันอาทิตย์  เจ้าแจ้งกังขา

ตื่นนอนรีบลุก ซ่วยหน้า ซ่วยต๋า                  ถีบรถออกมา ปะกั๋นข่วงกว้าง

ประตู๋ต้าแป  เก่าแก่บ่ร้าง                       บ่มีว่าง แม้ ยามแลง

       บ่เสียเวลา บ่มีกิ๋นแหนง                 จักสมใจ๋แดง ใจ๋ในดวงเจ้า

ม่วนงันสนุก บ่โศกบ่เศร้า                       บ่ใจ๊เมาเมา บอกไว้

ฝูงชนมากนัก เฮาจักไถ่                         สุขตุ๊กหยังใด  ขานไขเล่าอู้

       แลกเปลี่ยนความคิดชีวิตต้องสู้           อยู่ตามแบบเบ้าโบราณ

หยุดพักจากหลัง หกวันทำก๋าน                   จิตใจเบิกบาน น้ำใจผ่องแผ้ว

พญาโรคา จะคลาคลาดแคล้ว                     ร่างก๋ายแข็งแรง แต้นา

      ใผมียอดม้อนเจ้าแก้วดวงต๋า             เอิ้นฮ้องบอกมา ตังเหนือและใต้

กล่าวขานจวนเจินเมินไปจักได้                   เมืองเวียงเจียงใหม่ ตี้ดีงาม

เอิ้นบอกเพื่อนพ้องจากสองไปสาม                เป๋นสิ่งดีงาม ยิ่งนัก

     ปัญหาบ้านเมือง เนืองเนืองจ้าดนัก           ฮ่วมอยู่ฮ่วมฮัก ษาไว้ ตึงดี

เจียงใหม่ยืนยง ยาวหลายร้อยปี๋                 โบรานสถานมี สิ่งดีบ่หน้อย

หากเมินบ่เหลียวผ่อกอยแถมหน๊อย               ลูกหลานบ่ฮู้  เนอนาย

      ต้นไม้ ใบหญ้า เมินมาแห้งต๋าย             เฮานิ่งดูดาย อดผ่ออยู่ได้

บะเดี่ยวหนตางสายเหนือตึงใต้                  สิ้นแล้วฮ่มใหญ่ เก๊าไม้เกยบัง

เหลือเป๋นพุ่มไม้ ตี้อยู่ในถัง                      บ่มีกำลัง ต้านพิษ

      จวนหื้อภัยสา นานาชนิด                   เริ่มสะสั่งสมเข้า  ตึงวัน

ควันเหม็นอยู่แล้ว เป๋นภัยมหัน                  เจียงใหม่นับวัน ปัญหาเตื่อมแท้ง

อนุรักษ์หยั่งใด หากใผบ่แล้ง                    น้ำใจคนเมือง   ของเฮา

     จ้วยผ่อจ้วยกอยเจียงใหม่เมืองเก่า        เมืองล้านนาเฮา ต๋ามเก๊าเกยสร้าง

บ่ว่าไผ  ไหน ขานไขกล่าวอ้าง                   อยากหื้อหนตาง  ปลอดภิษ

ตึงกีดตึงกั๊บ เพราะรถราติด                    สูดหายใจ๋ เข้า  ดมควัน

     ตอนนี้เฮาล้วน อยากกลับหลังหัน            แป๋งตางหื้อมัน  ไร้ควันพิษได้

ขี่รถขี่รา หากจ๋ำ    ไปใกล้                      เปี๋ยรถถีบไป  เวยแต้

หากเป๋นถนน หนตาง ตี้แม้                     บ่มีรถใหญ่เข้า ไปจน

    จักมีนักแต้ บนท้องถนน                    หมู่เฮาฝูงชน ตึงจ้วยกั๋นได้

ระแวดระวัง ภัยบ่ข้องใกล้                      จะขี่ตางใด บอกเล่า

แป๋งเต๊อะถนนหนตางแบบเบ้า                   โบราณของเฮา ตี้เกยมีไว้

     ตางรถไร้ควัน นั้นได้บอกไว้               จักจ้วยเมืองได้  นักแก

บ่มีมลพิษ เตื่อมภัยหื้อแก่                     สุขภาพดวงแด  ยั้นแก่ยันเฒ่า

ผดแผวลูกหลาน ของนายน้องเหน้า              กึ๊ดเอาเต๊อะเจ้า  ปี้น้อง

     จักขอสุมาหากใผมัวหมอง                ขุ่นใจเคืองนอง นาถน้องคนอู้

ผ้องก่แมวลี้  มีแล้วตี้ฮู้                       ก่ขอจักเล่าสู่ หื้อกั๋นฟัง

โอกาสนี้ขอ ขอบคุณย้อนหลัง                     คนอ่าน คนฟัง สวัสดีเจ้า

 

 

ค่าว และ กลอนบทที่ 3

ขอเอ่ยกล่าวขาน ก๋านใจ้จีวิต              ของมวลหมู่มิตร เมืองเฮา

เจียงใหม่นั้นไซร้ เมินนานก่อนเก่า               สังคมนั้นเล่า ปื้นบ้านล้านนา

สัญจรทั่วทิศ ปลอดพิษภัยสา                   เตวกั๋นถ้วน หน้าบ่ว่าจ๋นมี

อากาศทั่วถ้วน สดชื่นสุขขี                 ป๋างหลังก่อนดี เดี๋ยวนี้หายจ้อย

เพราะมลพิษ นับวันบ่หน้อย                    เพิ่มขึ้นนักแต้  ตึงวัน

อากาศจากดี ก่กลับหลังหัน                      เป็นหมองเป๋นควัน เป๋นพิษ

ย้อนเป๋นปัญหา ดวงต๋าจีวิต               ปี้น้องเปื้อนบ้าน บ่วาง

ดึกดื่นถึงเจ๊า วันใหม่สายสาง                    ยังเต๋มหนตาง รถราวิ่งแจ้น

สุดระทมใจ๋ ใผไหนจะแม้น                      เหมือนดั่งเฮากึ๊ด ใจ๋ใน

เปิ้นก้าวขึ้นรถ หับประตู๋ใส                 บ่สาปกลิ่นไอ แห่งควันรถเจ้า

เปิดแอร์ฉ่ำใจ๋ โอ้! เฮานั้นเล้า                    อยู่ตังนอก นั้นดมควัน

ปิดกุ๋นแจ๋รถ บ่กับหลังหัน                       บึ่งไปฉับพลัน ตวยกั๋นเป๋นถ้อย

สิ่งตี้สะสมมา วันละหน้อย                 คือควันพิษเจ้า เป๋นภัย

โลกเริ่มระอุ ฮ้อนอย่างจริงใจ๋                    หม่นมัวหมองไป ฟ้าใสเกยแจ้ง

สุดตี้เขาเขียว งามเกยบ่แห้ง                     กับก๋ายเป๋นแล้ง บ่งาม

อากาศเป๋นพิษโภยภัยล้นหลาม             เริ่มเสื่อมเลวทราม ตวยไปจ้อยว้อย

ปัญหาเหล่านี้ใหญ่ ยิ่งบ่น้อย                       ตี้เฮาจะแก้ หื้อดี

เป๋นเรื่องโดยรวม ของประชาสี                    พลเมืองดี จ้วยกั๋นเตื่อมแต้ง

ออกมาขานไข หื้อมันโจ่งแจ้ง               แห่งปัญหาเจ้า ยานยนต์

บ่อาจหลีกลี้ ไปกู้แห่งหน                         ทั่วทุกตำบล โลกาโลกกว้าง

สุดตี้ตึ๊กแล้วเหมือน ดั่งคำอ้าง                   บ่ฮู้จะเยี๊ยะ หยังใด

อยากหื้อลอกกึ๊ด เปลี่ยนทัศวิสัย            ปี๊กมาห่วงใย ใส่ใจ๋ภัยต้อง

เฮาแป๋งหนตาง เพราะมีเหตุข้อง                  รถรามันแล่น บ่ปอ

เหมือนดั่งฮองฮับ โภยภัยแต้หนอ                รถนักเตื่อมตอ ควันดำเตื่อมแถ้ง

ซ้ำฮ้ายกว่าเก่า คนเฮาเหมือนแสร้ง           ปากั๋นจอดยึด เป๋นวัน

หนตางกีดกั๊บ เวยเหมือนต๋าหัน                  ร้านใผรถมัน ลูกค้าบ่หน้อย

จอดกาละไว้ เป๋นถับเป๋นถ้อย                     บ่ฮู้จะจอด ตี้ใด

ก่หน้าหันแต้ หันอกหันใจ๋                   กระทบผลตังใด ขานไขเล่าอู้

เปิ้นทำเป๋นเมิน บ่ใส่ใจ๋ฮู้                          ปล่อยหื้อเป๋นอยู่อั้น ตึงวัน

พอตางกีดกั๊บ ก่เดือนฮ้อนกั๋น                     หลวงแก้บ่ตันจ้วยกั๋นบ่เจ้า

ลองมาเปลี่ยนผัน ตึงหนุ่มตึงเฒ่า          หละอ่อนเด็กหน้อย ก่ดี

ลดมลภาวะ เจียงใหม่เมืองศรี                    มิ่งแล้วหื้อมี อากาศดีถ้วนหน้า

ฮ่วมอกฮ่วมใจ๋ ฮ่วมแฮงแก่งกล้า                 เริ่มมาขี่รถ ถีบเอา

ขี่ไกลหรือใกล้ ตลอดติ๊ดจนเสาร์              ออกแฮงก๋ายเฮา บ่เนาเมื่อยไข้

ธุระกะก๋าน ขึ้นเหนือล่องใต้                          ลดใจ้ผ้องเตอะ ยานยนต์

ขี่รถถีบหน้อย ไปกู้แห่งหน                          รถติดรถจน โอกาสมีหน้อย

ถีบอย่างระวังบ่ มีโศกสร้อย                  เบรคหยุดได้ทุก ท่วงที

สุขภาพนั้นดีวัน ด่วนจี๋                             ก๋ายสุขใจดี ลองขี่บ่เจ้า

บ่มีผิดหวัง เน่อนายน้องเหน้า                      ขอลาก่อนเต้าอี้และนายเฮย

 

ค่าว..เชิญชวนร้านอาหารสนับสนุนการใช้รถถีบ

..สะหลีเจียงใหม่ 
ลงข่าวสารฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2547
         
          สุนทรา   วาจาค่าวจ้อย  ฟังเต๊อะยอดสร้อย  ชายหนุ่มอิตถี
ตึงเฒ่าแก่ค้าว  เขี้ยวฟันบ่มี ขอสวัสดี   กู้คนเน่อเจ้า
ค่าวกลอนมาเถิง  บรรลุล่วงเข้า  เรื่องขาวแห่งวง  เศรษฐกิจ

         
จักได้เอิ้นหา ต๋ามต่อต๋ามติด  ผ่านหลายอาทิตย์  สัปดาห์
หันเหี๋ยก่งว้าย  เปี๋ยเอาปากกา  วาดลงเขียนมา   บอดตั๊กว่าอี้
ร้านขายอาหาร  เมินนานก่อนนี้  ของกิ๋นลำดี   แน่แล้ว
         
คนจักไปหนั๋ว กั๋วจะคลาดแคล้ว ลู่กั๋นจอดรถ   วุ่นวาย
แหน๋มไปลุนหล้า ผดมาเมื่อขวาย หุนหั๋นเสียดาย   ป๋ายแผวขุ่นหยุ้ง
ในจิตในใจ๋  ตึงขุ่นตึงหยุ้ง  กึ๊ดหยังบ่กุง   บ่ผด
         
วนเวียนเสาะหา ฮ่อมตางจอดรถ บ่มีเหี๋ยแต้   เนอเฮา
จ๋ำต้องละถอย   ปล่อยคนอื่นเขา บ่สมเนืองเนา   เฮารอบ่ได้
โอกาสร้านค้า   จัมาไจ้ไจ้  ก่หลุดลอยไป   แหมนัก

          
เสียดายแต้หนอ ใผลำใผมัก  จักมีนักแต้   เงินดี
ลองหันลองฮึด   กึ๊ดตามสมศรี  นาถน้องหื้อมือ   วิถีฮ่วมสร้าง
แห่งรายได้เสริม  เพิ่มบ่หวิ่นบ้าง  นโยบายแห่งทาง  ฮ่วมกึ๊ด
           ลูกค้าไหนไหน  มากั๋นทึ๊ดทึ๊ด  หากจ๋ำลดฮื้อ   ราคา
สิบเปอร์เซ็นต์นั้น  กำลังดีหนา  สำหรับคนถีบรถมา  จ๋าไว้เต้าอั้น
เป๋นการส่งเสริม  เติมต่อบ่ยั้น  สุขภาพเฮานับวัน  ยิ่งแล้ว
           
หากลองเปลี่ยนผัน เมินวันบ่แคล้ว  ลูกค้าเต๋มบ้าน   ร้านนาย
ตี้จอดเป่อเรอะ   แม้นมาถึงขวาย จู๋งใจ๋เน่อนาย   ห้านร้านกับข้าว
รถยนต์หนึ่งหนอ  ต่อลานจอดเจ้า จอดรถถีบเฮา   มากล้น
           หนึ่งต่อสิบสอง  ลองคิดลองค้น  หากเผียบเหี๋ยแล้ว  ลองกอย
จักมีลูกค้า   มาบ่ถดถอย  หากไผ๋หั๋นฮอย   ลองกอยเน่อเจ้า
เป๋นการส่งเสริม  เติมต่อแบบเบ้า รัฐบาลของเฮา   บ่ละ
          
รถยนต์ตังหลาย หมายเอาซะป๊ะ  มานะใฝ่ห้อย   เจยบาน
หากใส่ใจ๋พ้อง   ทั่วท้องโลก๋าร  จักหั๋นภัยพาล   มารใหญ่มาต้อง
ประหยัดสิ่งไหน  อันใดเล่าข้อง  ฮ่วมใฝ่ตรึกตรอง  กล่าวจี้
           เหยหนอนับวัน  น้ำมันก่อนนี้  มาสับปะหรี้   แปงไป
บ่มีลดละ   บ่ว่าไผไหน  แปงสักเต้าใด   ไจ้กั๋นว่าเล่น
ลองกึ๊ดลองหา   ลองขุนลองเค้น เซาะหาประเด็น  จ้วยรัฐ
          
ลองหันมาหา  เปิกษานักนัก  ฮ่วมออกเสียงได้  แบบแนว
รัฐบาลเหย   เลยไปผดแผว  เอกชนมีแวว   แนวตางบ่หน้อย
กันลองส่งเสริม  เดิมในหนึ่งร้อย วันในฮีตฮอย   บ่พัก
           เวียกก๋ารแข็งขัน หั๋นมาหยุดพัก  เผื่อหื้อเปิ้ลแหม  สองวัน
สำหรับคนตี้   สุขภาพดีขยัน  ขี่รถตึงวัน   ปั่นมาทั่วหน้า
องค์การไหนไหน  ไฟสูงแรงกล้า  จักจะหันมา   แบบนี้
         
ส่วนมากต๋ามหั๋น ผุนผันหลีกลี้  เป๋นสังจะอี้   ใดจา
ความหวังสุดท้าย  ฝากวอนวาจ๋า  เลือกเต๊อะหันมา  จ๋ากึ๊ดฮ่วมสร้าง
จักขอเล่าขาน   สารข่าวตกค้าง ก่อนจะวาดวาง   ค่าวนี้
           ขอเอิ้นไปยัง  ตังหลายมากลี้  ใผไหนเกี่ยวข้อง  ดูแล
เครือข่ายมากล้น  ประชาชนแยแส ส่งเสริมนักแก   บ่หันจักได้
เปิ้นฝากมาถาม  เน่อนายปี้ไท้  ส่งเสริมหยังใด   บ่สุด
          
จักหื้อคนหัน  ผันเปลี่ยนเวียนหยุด ประหยัดน้ำมันได้  เวยเวย
ตางไหนเล่าหนอ  เงียบมิดปิดเฉย ลองหื้อมาเกย   จามตอบทั่วหน้า
เผียบเหมือนอยากได้  เมืองใหญ่แต้หน๋า เจียงใหม่ล้านนา  เรียกร้อง
           กลุ่มคนแข็งขัน ก่ขานป่าวฮ้อง  ของตางถีบรถ   ปลอดภัย
ตึงประหยัดแต้   แน่วแน่แก้ไข  พลังงานของไทย  ฮ่วมใจ๋ว่าอั้น
ลวดแผวส่งเสริม  สุขภาพดีแห๋มฮั้น เพิ่มขึ้นนับวัน   ดีแต้
          
หากนโยบาย  นักเหี๋ยข้อแม้  จักบ่เป๋นผล   อันใด
เสียงบน้อยน้อย  ดีกว่าเสียใจ๋  สมดุลย์เสียไป   ไหนจักคืนฮั้น
เสียซึ่งเวลา   ถกเถียงแหมฮั้น บ่มีสักวัน   แล้วพัก
           ฝากสารกำวอน ค่าวกลอนวอนตั๊ก เล่าสู่เพื่อนบ้าน   ตวยไป
จากกั๋นวันนี้   ยังมีวันใหม่  ผิดพลาดหยังใด  อภัยตวยเน่อเจ้า
                                           

ค่าว และ กลอนบทที่ 4

เจ้าขอเจินจวนอาวอาปี้ป้า                 เกาะกุมลุมลาฮ่วมใจ๋

      ได้ฮ่วมฮักษาเมืองเฮาเจียงใหม่          บ่ฮื้อเป๋นภัย มลพิษ

      ในเจ๊ารุ่งสางของกู้อาทิตย์                  เจินปะกันตี้ประตู๋ต้าแป

      มีซะป๊ะรุ่นบ่ว่าหนุ่มแก่                      กำลังดวงแดดีแต๊เน่อเจ้า

      ต๋างออกกำลังกั๋นเมื่อเฮาเฒ่า               ตี้กำลังเฮาจะลด

      บ่ควรมองข้ามก๋านปั่นขี่รถ                ถีบสองล้อหน้อย..บ่เวย

      หากลองปั่นแล้วสุดกำเฉลย               หากใผบ่เกย ลองผ่อบ่เจ้า

      ก๋ำลังวังชาบ่ว่าหนุ่มเฒ่า                     ดีแต้เน่อเฮาบอกไว้

      กายสุขใจ๋สุขโรคาบ่ใกล้                    บ่ใจ้ขี้โม้ อู้ลม

      เมื่อลองถีบแล้วตึงสุขใจ๋สม               ปากันระดมเจินจวนไกล๋ใกล้

      กันอู้บ่แต้ขอหื้อเป๋นใบ้                       อู้หยังอันใดบ่ผด

      จวนลูกจวนหลานออกมาถีบรถ        ออกกำลังก๋าย ตวยไป

      ใผมีกู้สร้างฮ่วมดวงในใจ๋                  ออกแฮงปั่นไปสุขใจ๋แต้เจ้า

      ขอฝากกำวอนจากนายน้องเหน้า       เล่าสู่เปื้อนบ้านประชา

     จู๋งหื้อได้กึ๊ดฮ่วมฮักรักษา                  เจียงใหม่ล้านนาตวยกันเน่อเจ้า

 

ค่าวกลอนบทที่ 1

ค่าวส่งเสริมหื้อคนเจียงใหม่หันมาขี่รถถีบ

 

สิบนิ้วไหว้สา               บรรดาปี้น้อง               ทั่วทุกเขตห้อง         ล้านนาเมืองเหนือ

ปิ๊กมาฮับไจ้                            ขานไขเผื่อเหลือ          เอิ้นค่าวกำเคือ         จากใจ๋น้องปุ้ม

กึ๊ดฮอดวันวา                          หาไผเตื่อมตุ้ม             ปัญหามารุม             เร่งเร้า

แก้บ่ตั๊ดจุด                 สุดเหตุวิสัย                 จักเยี๊ยะจะใด            ตางไหนดีเจ้า

จ้วยกั๋นสานตอ                        ขอตึงหนุ่มเฒ่า            หันมาขัดเกลา          แน่แต้

ส่งเสริมบ้านเวียง                     เสียงใดจะแป๊              เต้าเสียงเพื่อนบ้าน   ประชา

ปัญหารถติด               อิดใจแต้หนา              น้ำมันก่พา                แปงมาว่าอั้น

อากาศบ่ดี                              นี่แหมเปาะฮั่น             เพื่อนบ้านร้อยปัน     ก่ ฮู้

ลองมาเปิกษา                         จ๋าเป็นกระทู้                เอ่ยเป๋นกำอู้             เนอ นาย

หากองค์กรรัฐ             ผันจุดมุ่งหมาย            ส่งเสริมนโยบาย      จู๋งใจ๋แม่นหมั้น

รวมเอาเอกชน                        ห๋นใดบ่หยั้น                 มาฮ่วมผูกพัน         ก่อ เก๊า

กันว่าเตวตาง                          ต๋างไปไหนเจ๊า            ตึงหนุ่มตึงเฒ่า        ก่ ดี

ขอหื้อได้ใจ๊                 รถถีบดีหลี                   ควันพิษบ่มี              แบบนี้จ้วยได้

ถีบออกบ้านมา                        ห๋าไผเหนือใต้              เวียกก๋านหนใด      น่า ฮัก

หื้อเป๋นแบบแนว                       แผวคนแหมนัก            จะได้จวนจั๊ก           ตวย  ฮอย

ส่วนรถยนต์นั้น           หันใจ๋บ่ถอย                 ขอได้ผ่อกอย          รถหน้อยบ่เหง้อ

ผ้องก่  ขี่ไป                           ใจ๋ในบ่นเพ้อ                 ผ วา ส ดุ้ง              ชี  วี

ขี่รถถีบไซร้                           ไกล๋เรื่องภัยสี               เรื่องฮ้ายก๋ายดี        ชี วีบ่เศร้า

ขอหื้อมีตาง                ป๋างหลังแบบเบ้า          ตี้จักหื้อเฮา              ขี่  ไจ๊

จักเป๋นหนตาง                        งดงามแต๊ไซร้              ตี้จักอยู่ได้                เมือง  งาม

อนุรักษ์ไว้                               เผื่อไผเอิ้นถาม             จักไขบอกความ      ดีงามเป๋นถ้อย

เรื่องความปลอดภัย    ใส่ใจ๋บ่หน้อย                จ้วยผ่อจ้วยกอย      จ้วย   กึ๊ด

เพื่อแก้ปัญหา                         เตื่อมมาทึ๊ดทึ๊ด             ตี้ก๋องผลึ๊ด               บาง เบา

ยอดนงเยาว์                           เบาไว้เต้าอี้                  ขบจบเต้านี้             เนอ  นาย..

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS