กฎหมายเกี่ยวกับจักรยาน เครื่องหมายและป้ายจราจร

การออกใบอนุญาตขับขี่จักรยานสองล้อ

การออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานสองล้อ ตามพระราชบัญญัติล้อเลื่อน

พุทธศักราช 2478

1.       ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ

(1)      มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบสามปีบริบูรณ์ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรจะให้อายุต่ำกว่าที่กำหนดนี้ ตามสภาพแห่งท้องถิ่นในจังหวัด ก็ให้กำหนดอายุต่ำกว่านี้ได้เฉพาะการขับขี่ล้อเลื่อน (รถจักรยาน 2 ล้อ) ภายในท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆ

(2)      มีร่างกายสมประกอบและสามารถขับขี่ล้อเลื่อน (รถจักรยาน 2 ล้อ) ได้

(3)      รู้ข้อบังคับการจราจร

(4)      รู้การขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ

2.       หลักฐานประกอบคำขอ

(1)     ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน

(2)     ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

(3)     รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3.       การดำเนินการทดสอบ

(1)     ทดสอบสายตาบอดสี

(2)     ทดสอบความรู้เครื่องหมายจราจร

(3)     ทดสอบความสามารถในการขับขี่

(1)     ทดสอบสายตาบอดสี

ผู้เข้ารับการทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากแผ่นภาพการทดสอบของกรมการขนส่งทาง

บก โดยต้องอยู่ห่างในระดับสายตาประมาณ 3 เมตร และให้อ่านแต่ละสีได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีได้ถูกต้อง ครบทุกสี ๆ ละ 2 ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

(2)     การทดสอบความรู้เครื่องหมายจราจร

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านเครื่องหมายจราจรจากแผ่นภาพ จำนวน 10 เครื่องหมาย ถ้าผู้เข้า

รับการทดสอบอ่านได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่องหมาย ถือว่าผ่านการทดสอบ

                4. ค่าธรรมเนียม

        ค่าธรรมเนียมสำหรับการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ ตลอดชีพ ครั้งละ 1 บาท และค่าใบ

แทน คือ สูญหาย หรือชำรุด ฉบับ 1 บาท

5. บทกำหนดโทษ

        ใช้รถจักรยาน 2 ล้อ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่หรือเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถจักรยาน 2 ล้อ

และยอมให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทถ้วน

6. มีข้อสงสัยสอบถาม ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

¨     งานใบอนุญาตขับรถยนต์และล้อเลื่อน โทร. (053) 270410

¨       ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (053) 270265                                                                                                

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

                                                                                                                                                                        24 ธค. 2541

หมายเหตุ : เมื่อปลายปี 2546 กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกเลิกการทำใบขับขี่จักรยานแล้ว

               มีผลให้ผู้ใช้จักรยานไม่ต้องมีใบขับขี่ ทำให้เราต้องคิดถึงการอบรมการขับขี่ถูกกฎและ

               หลักความปลอดภัยขึ้นแทนที่ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้กฎจราจรและเป็นผู้ใช้รถ-ใช้ถนนที่ดี

               ในวันหน้า ก่อนที่จะมีใบขับขี่ที่กฎหมายบังคับ

ข้อกฎหมายที่ใช้ปรับปรุงการจราจรสำหรับทางและถนนจักรยาน

ข้อกฎหมายที่ใช้ปรับปรุงการจราจรสำหรับทางและถนนจักรยาน

ตาม พ...จราจรทางบก พ.. 2522

 

มาตรา ในพระราชบัญญัตินี้

(11) ทางเท้า หมายความว่า  พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน

 

มาตรา 26  ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามมาตรา 22 หรือสัญญาณจราจรตามมาตรา 23 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอื่นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้

 

มาตรา 43  ห้ามมิให้ขับขี่ขับรถ

(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ

(8) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

 

มาตรา 55  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ

(1)ในช่องเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำ ทาง

 

มาตรา 57  เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ

(1)    บนทางเท้า

(2)    ในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

มาตรา 79  ทางใดที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับในทางนั้น

 

มาตรา 82  ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องขับขี่รถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจำทางนั้น

 

มาตรา 83  ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยาน

(1) ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิ

(2) ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ

(3) ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สำหรับรถจักรยาน

(4) ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ

(5) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อสำหรับบรรทุกคนทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด

(6)  บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบห่อ หรือของใด ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจับคันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

(7) เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่

 

มาตรา 109  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำด้วยประการใด บนทางเท้าหรือทางใด ซึ่งจัดไว้สำหรับคนเดินเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 

มาตรา 128  ห้ามมิให้ผู้ใดวาง เท หรือทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด  น้ำมันหล่อลื่น กระป๋องหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทำด้วยประการใด บนทางอันอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป็นการกีดขวางการจราจร

 

มาตรา 129  ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามมาตรา 128 อันอยู่ในความดูแลของตน ตก หก หรือไหลอยู่บนทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บกวาดของดังกล่าวออกจากทางทันที

 

มาตรา 139  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้

(7) กำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง

(8) กำหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท

(9) กำหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ

(10) กำหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสำหรับรถบางประเภท

(15) ขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522

พระราชบัญญัติจราจรทางบก

.. 2522

                               

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป..

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.. 2522

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 

          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.. 2522

 

          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

          มาตรา 3  ให้ยกเลิก

          (1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2477

          (2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478

          (3) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2481

          (4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) .. 2508

          (5) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 26 มกราคม  พ.. 2515

 

          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้

          (1) การจราจร หมายความว่า  การใช้ทางของผู้ขับขี่  คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์

          (2) ทาง หมายความว่า  ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร  และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

          (3) ทางเดินรถ หมายความว่า  พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน

          (4) ช่องเดินรถ หมายความว่า  ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถ โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้

          (5) ช่องเดินรถประจำทาง หมายความว่า  ช่องเดินรถที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถสำหรับรถโดยสารประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกำหนด

          (6) ทางเดินรถทางเดียว หมายความว่า  ทางเดินรถใดที่กำหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตามเวลาที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด

          (7) ขอบทาง หมายความว่า  แนวริมของทางเดินรถ

          (8) ไหล่ทาง หมายความว่า  พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า

          (9) ทางร่วมทางแยก หมายความว่า  พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน

         (10) วงเวียน หมายความว่า  ทางเดินรถที่กำหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่สร้างขึ้นในทางร่วมทางแยก

         (11) ทางเท้า หมายความว่า  พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน

         (12) ทางข้าม หมายความว่า  พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทำให้คนเดินเท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือพื้นดินด้วย

         (13) เขตปลอดภัย หมายความว่า  พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป

         (14) ที่คับขัน หมายความว่า  ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย

         (15) รถ หมายความว่า  ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง

         (16) รถยนตร์ หมายความว่า  รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนตร์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดินบนราง

         (17) รถจักรยานยนตร์ หมายความว่า  รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนตร์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ

         (18) รถจักรยาน หมายความว่า  รถที่เดินด้วยกำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น

         (19) รถฉุกเฉิน หมายความว่า  รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกำหนดให้

         (20) รถบรรทุก หมายความว่า  รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์

         (21) รถบรรทุกคนโดยสาร หมายความว่า  รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน

         (22) รถโรงเรียน หมายความว่า  รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน

         (23) รถโดยสารประจำทาง หมายความว่า  รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง

         (24) รถแท็กซี่ หมายความว่า  รถยนตร์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

         (25) รถลากจูง หมายความว่า  รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือการเกษตรหรือเครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้สำหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ

         (26) รถพ่วง หมายความว่า  รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอื่นลากจูง

         (27) มาตรแท็กซี่ หมายความว่า  เครื่องแสดงอัตราและค่าโดยสารของรถแท็กซี่ โดยอาศัยเกณฑ์ระยะทางหรือเวลาการใช้รถแท็กซี่หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซี่

         (28) ผู้ขับขี่ หมายความว่า  ผู้ขับรถ ผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ

         (29) คนเดินเท้า หมายความว่า  คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอี้ล้อสำหรับคนพิการหรือรถสำหรับเด็กด้วย

         (30) เจ้าของรถ หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย

         (31) ผู้เก็บค่าโดยสาร หมายความว่า  ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค่าโดยสาร และผู้ดูแลคนโดยสารที่อยู่ประจำรถบรรทุกคนโดยสาร

         (32) ใบอนุญาตขับขี่ หมายความว่า  ใบอนุญาตขับรถยนตร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ ใบอนุญาตสำหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้างใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

         (33) สัญญาณจราจร หมายความว่า  สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด สำหรับให้ผู้ขับขี่คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น

         (34) เครื่องหมายจราจร หมายความว่า  เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือทำให้ปรากฏในทางสำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น

         (35) รัฐมนตรี หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

         (36) อธิบดี หมายความว่า  อธิบดีกรมตำรวจ

         (37) เจ้าพนักงานจราจร หมายความว่า  ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร

         (38) พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า  ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร

         (39) อาสาจราจร หมายความว่า  ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับแต่งตั้งจากอธิบดีให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

         (1)(40) "ผู้ตรวจการหมายความว่า  ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

 

           มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

          กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

Read more: พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS