ชมรมจักรยานศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

ความเป็นมา

     ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรมวิชาการ เน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ซึ่งได้จัดทำโครงการออกกำลังกายสะสมระยะทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 วัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเน้นการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ได้รับความคิดเห็นจากผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย และไม่สามารถออกกำลังกายโดยการวิ่ง และเดินได้ จึงขอเสนอให้ทางศูนย์ฯ ขยายโอกาสให้สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ นำผลการอกกำลังกายโดยวิธีอื่นเข้าสะสมระยะทางและเวลา เช่น ปั่นจักรยาน เต้นรำ แอโรบิค เล่นกีฬาอื่นๆ ประกอบกับทางรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ ศูนย์ฯ จึงขยายโอกาสให้เจ้าหน้าที่จัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นตัวอย่างและขยายผลต่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญ และดำเนินการทั่วประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จึงอนุมัติให้จัดตั้งชมรมจักรยานศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

(1)เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้สนใจ และได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครบ 100 % รองรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

(2)เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนรวมกิจกรรมการออกกำลังกาย ได้พบปะสังสรรค์ สนทนากับสมาชิก ทำให้เกิดความสามัคคี และสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3)เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย(พลังงานน้ำมัน)

(4)เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานในการเดินทาง เพื่อลดมลพิษ

กลุ่มเป้าหมาย

1.สมาชิกเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2.กลุ่มสมาชิกครอบครัว และญาติของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

3.กลุ่มประชาชน ในชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรม

1)ประชุมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการ และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล

2)จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 60 นาที โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

   2.1)ปั่นจักรยานระยะใกล้ภายในศูนย์ฯ และบริเวณใกล้เคียง วันราชการหลังเลิกงาน

   2.2)ปั่นจักรยานระยะไกล สัปดาห์ละ 1 วัน (เช้าวันเสาร์)

3)ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

   3.1)กิจกรรมพัฒนาสาธารณกุศล วัด โรงเรียน ในบริเวณใกล้เคียง

   3.2)เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเขตเมืองเชียงใหม่

   3.3)ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับองค์กร ชมรม หน่วยงานภายนอก

           เช่น ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่

                 ชมรมจักรยานเทศบาลนครเชียงใหม่  ฯลฯ

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS