กองบิน 41 อนุญาติให้จักรยานผ่านได้เมื่อปี 2545

                    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544 ... อนุ เนินหาด ของเราแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการชมรมฯ ทราบว่า ท่านผู้บังคับการกองบิน 41 นาวาอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ ได้พิจารณาเห็นชอบให้คนเชียงใหม่ขอทำบัตรอนุญาตเดินทางผ่านกองบิน 41 ด้วยจักรยานได้แล้ว ผมได้ขอเข้าพบท่านเพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ใช้จักรยานผ่านกองบิน 41 เพิ่มเติมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2544 จึงได้ทราบแนวความคิดของท่านเพิ่มเติมว่า กองบิน 41 นั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวเชียงใหม่ และเห็นว่าการใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางนั้นเป็นเรื่องที่คนเชียงใหม่ช่วยกันลดมลพิษและประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี และทำให้ผู้ใช้จักรยานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย ตัวท่านผู้บังคับการเองขี่จักรยานทุกเช้า เพื่อออกกำลังกายและตรวจงานภายในกองบินไปในตัว การอนุญาตให้ผู้ใช้จักรยานเดินทางผ่านกองบิน 41 นั้นมี 2 ลักษณะคือ 1) เป็นหมู่คณะ และ 2) เป็นรายบุคคล

                   การขออนุญาตผ่านเป็นหมู่คณะนั้น ขอให้มีการติดต่อหรือแจ้งให้กองร้อยทหารสารวัตรทราบล่วงหน้าว่าคณะใดจะขอผ่านหรือเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อากาศยานวันใด เวลาใด ทางกองบินจะประสานงานมีทหารสารวัตรอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ขับขี่จักรยานผ่านหรือเยี่ยมชมตามวันเวลาที่ขอมาอย่างเต็มที่ แต่ในการขับขี่จักรยานผ่านกองบิน 41 เป็นรายบุคคลนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยรักษาความปลอดภัย เตรียมออกบัตรอนุญาตรายบุคคลให้แก่ผู้ที่ขอใช้จักรยานเดินทางผ่าน โดยใช้แบบคำขออนุญาตพร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ คือ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักเรียนถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์อายุมีบัตรประชาชน กับสำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ หลักฐานที่แนบการอนุญาตเป็นรายบุคคลดังกล่าวนั้น ทำให้กองบิน 41 มีประวัติบุคคลผู้ขออนุญาตให้สามารถติดตามดูแลด้านความมั่นคงได้ และในการออกบัตรอนุญาตผ่านทางแก่ผู้ใช้จักรยานนี้ ทางกองบิน 41 ยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานลดมลพิษและสนับสนุนการประหยัดพลังงานเป็นพิเศษด้วย เมื่อจะขี่จักรยานผ่านเข้าไปผู้ได้รับอนุญาตต้องพร้อมแสดงบัตรอนุญาตให้ทหารรักษาการณ์ตรวจสอบได้เสมอ เพราะการอนุญาตนั้นเน้นการอนุญาตให้แก่บุคคลนั้นๆเป็นหลักจึงไม่ยินยอมให้ยืมใช้บัตรของผู้อื่นแทนกันด้วย แต่สามารถใช้รถจักรยานต่างคันได้ การงดผ่านทางสำหรับรถทุกชนิดจะมีบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีการรับเสด็จฯ หรือเมื่อมีการอารักขาบุคคลสำคัญแขกบ้านแขกเมือง การอนุญาตให้คนเชียงใหม่ขับขี่จักรยานผ่านกองบิน 41 ได้ ตั้งแต่ปีใหม่ 2545 เป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ของกองทัพอากาศและของผู้บังคับการกองบิน 41 ท่านแรก..ที่แสดงวิสัยทัศน์อันน่านับถือหลายด้านให้เป็นที่ปรากฏ และต้องถือว่าเป็นการมอบของขวัญอันมีค่ายิ่งต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแก่คนเชียงใหม่ และยังแสดงให้คนเชียงใหม่เห็นต่อไปอีกว่าถึงไม่มีทางจักรยานอย่างที่เรากำลังพยายามจะทำกัน แต่การเคารพกฎจราจรที่เคร่งครัดของผู้ที่ขับขี่ผ่านกองบิน 41 จะช่วยให้การสัญจรในถนนที่ผ่านนั้นปลอดภัยที่สุด แต่ลงทุนน้อยที่สุด ผมจึงถือโอกาสนี้แจ้งให้พี่น้องสมาชิกชมรมจักรยานทุกชมรมได้ทราบทั่วกัน พร้อมกับขอขอบคุณกองทัพ อากาศและท่านผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นอย่างสูง ไว้ในข้อเขียนนี้ด้วย ....... นิรันดร โพธิกานนท์

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS