สรุปผลการประชุมฯ อจร.จ.เชียงใหม่

สรุปผลการประชุม
ของคณะทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองเชียงใหม่
และที่ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่
เกี่ยวกับทางจักรยานในถนนยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
เมืองเชียงใหม่เริ่มมีการทำทางจักรยานที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการจากความเห็นร่วมกันของตำรวจจราจร เทศบาล และชมรมจักรยานในเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2541 เป็นต้นมา โดยใช้วิธีการทาสี ตีเส้น และปักป้าย“ทางเฉพาะจักรยาน”อยู่ในถนนหลายสาย บางสายมีทางจักรยานร่วมอยู่บนทางเท้า ปัญหาหลักที่ไม่สามารถดูแลทางจักรยานให้ใช้เป็นทางสัญจรสำหรับผู้ใช้จักรยานได้ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยได้ ก็คือ
1. รถยนต์จำนวนมากได้ใช้ทางจักรยานร่วมในผิวถนน เป็นที่จอดทั้งสองฟากเช่นในถนนสุเทพ ศรีดอนไชย เจริญเมือง และอื่นๆ
2. ทางจักรยานร่วมบนทางเท้าในถนนรัตนโกสินทร์ช่วงหลังรร.ปริ๊นซรอยฯ ถึงป่าช้าสันกู่เหล็ก ถูกร้านค้า และรถเร่ ยึดเป็นทำเลค้าขาย มีการตั้งป้ายโฆษณาหรือถูกใช้เป็นที่จอดขายรถยนต์มือสอง
การส่งเสริมให้คนเชียงใหม่ใช้จักรยาน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหารถติด-มลพิษมาก ช่วยประหยัดพลังงาน สร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีทางจักรยานที่จูงใจผู้ใช้ และได้รับการดูแลให้ใช้ได้จริง มีความปลอดภัยและรถอื่นๆไม่จอดคร่อมทับ ทางจักรยานที่ดีเปรียบได้กับความจำเป็นที่ต้องมีห้องสมุดหรือมีระบบไอทีสารสนเทศในสถานศึกษาให้คนได้ใช้ประโยชน์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้จักรยานได้ ก็จำเป็นต้องมีทางจักรยานที่ใช้ได้จริงดังกล่าว
ดังนั้นเครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ที่มีชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ร่วมอยู่จึงได้วิเคราะห์ปัญหาและเห็นว่ายุทธศาสตร์ของการส่งเสริมการใช้จักรยาน ก็คือการมีทางจักรยานในถนนสายต่างๆอันควรเป็นเส้นทางที่คนเชียงใหม่ส่วนหนึ่งและนักท่องเที่ยวใช้เดินทางในชีวิตประจำวันได้ เช่นไปเรียนหนังสือ ไปทำงาน ไปติดต่อธุระต่างๆ ยังหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งไปสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตคูเวียงซึ่งมีสถานที่จุดหมายปลายทางเหล่านั้นตั้งอยู่จำนวนมาก ถนนที่มีทางจักรยานยุทธศาสตร์ หรือเรียกว่าถนนยุทธศาสตร์สำหรับการทำทางจักรยานที่เสนอให้ดำเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาทางจักรยานได้แก่ ถนนลอยเคราะห์ ช้างม่อย และเจริญประเทศ ซึ่งใช้ระบบการจราจรทางเดียวที่บังคับให้จักรยานต้องขี่อ้อมวนไกลเพื่อจะกลับมายังจุดเริ่มต้นที่เดิม ระบบนี้ดีสำหรับรถเครื่องยนต์ทุ่นแรงแต่ทำให้คนเชียงใหม่ต้องคิดพึ่งพารถยนต์และจักรยานยนต์อย่างยิ่ง จนเกิดปัญหารถติด-มลพิษมาก เด็กและคนชราข้ามถนนจราจรทางเดียวได้ยาก นอกจากนั้นก็ควรมีทางจักรยานเชื่อมโยงกับทางจักรยานยุทธศาสตร์ในเขตคูเวียง โดยอาศัยทางจักรยานร่วมกับถนนจักรยานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คนเชียงใหม่ส่วนหนึ่งที่มีสัดส่วนมากขึ้นหันมาใช้ระบบจราจรสำหรับทางจักรยานในยุคสมัยน้ำมันแพงได้อย่างสะดวกและจูงใจ จนถึงขั้นเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตการเดินทางให้เมืองเชียงใหม่มีลมหายใจที่มีคุณภาพ น่าอยู่และน่าเที่ยว
เมืองเชียงใหม่มี อนุกรรมการจัดการจราจรทางบก เป็นคณะกรรมการจราจรสูงสุด เรียกย่อๆว่า อจร.เชียงใหม่ และต่อมาชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่และชมรมจักรยานอื่นๆได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานในเชียงใหม่
คณะทำงานส่งเสริมการใช้จักรยาน
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมดังต่อไปนี้
1. การประชุมครั้งที่ 1
นายปริญญา ปานทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 และมีการพิจารณาวาระต่างๆ โดยสรุปดังนี้คือ
1.1 วาระเพื่อทราบ
ความเข้าใจเรื่องนโยบายเชียงใหม่ Green & Clean
แผนงานการสร้างทางจักรยาน ๓๑ สายของเทศบาลนครเชียงใหม่
1.2 วาระเพื่อพิจารณาหารือ
เส้นทางจักรยานในถนนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาของทางจักรยานที่มีอยู่
ทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม
นโยบายของเมืองเชียงใหม่และมาตราการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการใช้จักรยาน
1.3 สรุปผลการประชุม
ประธานและที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดหลักการของทางจักรยานในถนนยุทธศาสตร์และสรุปได้ว่า
1) ให้จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวัน
2) ให้จักรยานสามารถร่วมใช้ถนนกับยานพาหนะอื่น ๆ โดยให้มีการทาสี ตีเส้น มีที่จอดรถและให้มีป้ายจราจรอย่างชัดเจน
3) ให้แก้ปัญหาการจอดรถสองฝั่งถนนที่มีทางจักรยานให้เหลือเพียงฝั่งเดียว
และเห็นชอบให้มีคณะทำงานย่อยพิจารณารายละเอียดของทางและถนนจักรยานในถนนยุทธศาสตร์ 4 สาย ที่เชื่อมโยงเข้าสี่เหลี่ยมคูเวียง และของทางจักรยาน 31 สาย ตามแผนของเทศบาลนครเชียงใหม่ กับทางจักรยานเชื่อมโยงเมืองประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คณะทำงานย่อย ร่วมประชุมกันเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วน และหาข้อสรุป ในวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 แล้วนำผลประชุมเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของคณะทำงานทราบและให้ความเห็นชอบโดยเร็วต่อไป
2. การประชุมคณะทำงานย่อยครั้งที่ 1
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองประธานคณะทำงาน ได้มอบหมายให้นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานย่อยเกี่ยวกับทางและถนนจักรยานเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อพิจารณา
2.1 รายละเอียดของทางจักรยานในถนนยุทธศาสตร์ 3 สาย(ลอยเคราะห์ ช้างม่อย และเจริญประเทศ) ที่เสนอให้จักรยานขี่ตามกระแสจราจรขาไป แต่มีทางให้จักรยานขี่สวนกลับได้ เพื่อให้จักรยานไม่ต้องถูกบังคับให้อ้อมวนเช่นเดียวกับรถเครื่องยนต์ ซึ่งจะจูงใจให้คนหันมาใช้จักรยานยิ่งขึ้น
2.2 รายละเอียดของทางจักรยานและถนนจักรยานในถนนที่เชื่อมโยงเส้นทางจักรยานในเขตคูเวียง และ
2.3 มาตรการทางการจราจรที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อกฎหมายตามที่มีอยู่ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522
สรุปผลการประชุม
1) เห็นชอบในเรื่องของการให้มีทางจักรยานเพื่อขี่สวนกลับได้ในถนนยุทธศาสตร์ เพราะการสวนกลับฝั่งซ้ายเป็นธรรมชาติของการจราจรในบ้านเรา และประชาชนควรเห็นด้วย
2) ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานว่าจะมีมากน้อยเพียงใด ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชนทั่วไปยังเป็นที่หนักใจของเจ้าหน้าที่จราจรอยู่มาก
3) แผนทางจักรยานในถนน 31 สาย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเที่ยวยิ่งขึ้น แต่ควรมีรายละเอียดการออกแบบเส้นทางให้ชัดเจนและมองเห็นความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน โดยนำรูปแบบ ขนาดช่องทาง และสัญญาณ ป้ายเครื่องหมายจราจรที่จะใช้เสนอเข้าที่ประชุมของ อจร.จ.เชียงใหม่
4) เทศบาลนครเชียงใหม่ควรเสนอข้อมูลเกี่ยวกับถนนแต่ละสาย เรื่องเครื่องหมายและป้ายจราจรของทางจักรยานที่จะใช้ให้คณะทำงานได้ศึกษาก่อนจะมีการประชุมในโอกาสต่อไป
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทางจักรยานในถนนยุทธศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองประธานคณะทำงาน ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ตันติศักดิ์ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการนี้ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2547 เพื่อระดมข้อคิดเห็นจากจากผู้ใช้จักรยาน ชมรมจักรยานต่างๆ ตัวแทนหน่วยงานวางแผนและสร้างถนนและมีแผนงานสร้างทางจักรยาน เพื่อให้มีรูปแบบทางและถนนจักรยาน และระบบการจราจรที่ปลอดภัย กำหนดเส้นทางจักรยานภายในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยดร.นิรันดร ได้เสนอปัญหาของทางจักรยานเดิมที่มีอยู่พร้อมนำเสนอหลักการและภาพที่เกี่ยวข้องกับทางและถนนจักรยานในถนนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เส้นทางสูงสุด และที่ประชุมมีความเห็นว่า ก่อนทำทางจักรยานและประกาศใช้นั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนให้ประชาชนทราบเส้นทางและข้อกำหนดของทางจักรยานก่อนอย่างพอเพียง และร.ต.อ. พิเชษฐ์ รุ่งรักษา ผู้แทนรองผู้กำกับการจราจร ตำรวจภูภรจังหวัดเชียงใหม่แจ้งที่ประชุมว่า ผู้บังคับบัญชาตำรวจจราจร มีความยินดี และพร้อมที่จะประกาศและสนับสนุนตามนโยบายของที่ประชุม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ สรุปได้ว่า
1. การใช้จักรยานเป็นประโยชน์ต่อเมืองเชียงใหม่ในหลายด้าน
2. ควรแก้ปัญหาหารจอดรถคร่อมทับเส้นทางจักรยาน เช่นให้รถยนต์และรถอื่นๆจอดนอกแนวเส้นทางของจักรยาน และให้รถวิ่งช้าลงในถนนที่แคบลง
3. ควรทำแนวเส้นทางจักรยานให้ปลอดภัยจากรถอื่น มีการเชื่อมโยงทางจักรยานและแนวตัดผ่านทางแยกและแนวเลี้ยว พร้อมทั้งมีเครื่องหมาย ป้ายสัญลักษณ์ของทางจักรยานให้ผู้ขับขี่ทุกฝ่ายสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและทางเทศบาลยินดีรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลเรื่องเหล่านี้
4. ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้คนเชียงใหม่ทราบเส้นทางจักรยานและเข้าใจระบบจราจรที่เกี่ยวข้องและให้คนที่มาเชียงใหม่ทราบระบบจราจรของทางจัรยานของเมืองเชียงใหม่และยอมรับกติกาในการดูแลให้ทางเพื่อความปลอดภัย
4. การประชุมคณะทำงานย่อยครั้งที่ 2
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานที่ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ 21 มิถุนายน 2547 มีการประชุมของคณะทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองเชียงใหม่ โดย ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ ได้นำผลการประชุมของคณะทำงานย่อย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 และ ผลการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เสนอต่อประธานและที่ประชุม ในครั้งนี้ได้เสนอรูปแบบทางจักรยานในถนนยุทธศาตร์ที่มีการจราจรทางเดียว 3 สายและระบบการจราจรของทางจักรยานให้ที่ประชุมพิจารณา 3 ระบบ ซึ่งที่ประชุมได้ถกเถียงกันในแง่มุมความปลอดภัย ความชัดเจนและความเข้าใจของผู้ร่วมสัญจรอย่างเต็มที่ และมีความเห็นให้นำระบบจราจรของทางจักรยาน 4 ระบบ เสนอที่ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ร่วมพิจารณาเลือกระบบที่เหมาะสม สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้ทางจักรยาน ดังนี้
1) ระบบจราจรแบบที่ 1 : มีทางจักรยานเฉพาะทางฝั่งขวากว้าง 1.2 ม.
ขาไป ให้จักรยานขับขี่ชิดซ้าย แซงรถ(ยนต์)ที่จอดอยู่ด้านซ้ายร่วมกับรถอื่น ๆ รถยนต์และจักรยานยนต์ จำกัดความเร็วที่ 40 กม./ชม.
ขากลับ ให้จักรยานขับขี่กลับในทางจักรยานฝั่งขวา ซึ่งทาสีตีเส้นและมีขอบหรือหมุดอ่อนกั้นเป็นแนวกว้าง 1.2 ม. เพิ่อให้ผู้ขับขี่รถอื่นรับรู้ทางจักรยานได้อย่างชัดเจนและดูแลให้ความปลอดภัยเต็มที่
2) ระบบจราจรแบบที่ 2 : ให้มีทางจักรยานอยู่ สองฝั่งของถนนกว้าง 1 และ 1.2 ม.
ขาไป ให้จักรยานขับขี่ในทางจักรยานกว้าง 1 ม. ตามแนวด้านซ้ายของรถที่จอดห่างจากทางเท้าฝั่งซ้าย
ขากลับ ให้ขี่กลับในทางจักรยานฝั่งขวา ซึ่งทาสีตีเส้นและมีขอบหรือหมุดอ่อนกั้นเป็นแนวกว้าง 1.2 ม.
3) ระบบจราจรแบบที่ 3 : มีทางจักรยานเฉพาะทางฝั่งซ้ายกว้าง 1.5 ม.
ขาไป ให้จักรยานขับขี่ในทางจักรยานกว้าง 1.5 ม. ตามแนวด้านซ้ายของรถที่จอดห่างจากทางเท้าฝั่งซ้าย
ขากลับ ให้จักรยานขับขี่สวนกลับในทางจักรยานเดียวกัน
4) ระบบจราจรแบบที่ 4 : ให้มีทางจักรยานอยู่ฝั่งซ้ายของถนนกว้าง 1 ม.
ขาไป ให้จักรยานขับขี่ในทางจักรยานกว้าง 1 ม. ตามแนวด้านซ้ายของรถที่จอดห่างจากทางเท้าฝั่งซ้าย
ขากลับ ไม่ให้ขี่กลับ
การประชุม อจร. จ.เชียงใหม่ครั้งที่ 2 /2547
นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ครั้งที่ 2 /2547 วันที่ 24 มิถุนายน 2547 ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ได้นำเสนอรูปแบบทางจักรยานและถนนจราจรในถนนยุทธศาสตร์ และถนนอื่น ๆ ซึ่งสืบเนื่องจากผลการประชุมคณะทำงานย่อยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 ปรากฎว่าที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่ได้รับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก ยังมีความเห็นหลากหลาย ไม่มั่นใจว่าการมีทางจักรยานและระบบการจราจรทางจักรยานที่เสนอมา จะส่งผลกระทบต่อการจราจรในส่วนอื่นๆและธุรกิจของภาคเอกชนอย่างไรบ้าง จึงขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน และนำผลการประชุมมารายงานให้ที่ประชุม-อจร.เชียงใหม่ทราบ..เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งถัดไป
ที่ประชุมเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ โดยมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการจัดทำเส้นทางจักรยานตามเส้นทางในถนนยุทธศาสตร์ที่เสนอมา(ดูราย ละเอียดตามเอกสารแนบ)
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ
วันที่ 6 กันยายน 2547 คณะทำงานเฉพาะกิจ เชิญประชุม ได้ข้อสรุปแล้วนำเสนอต่อที่ประชุม อจร.จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 และที่ประชุมมีมติดังนี้
1. เห็นควรให้ทำการทดลองใช้ในถนนยุทธศาสตร์ 4 เส้นทางด้วยความปลอดภัย โดยให้ใช้ระบบจราจรทางจักรยานในรูปแบบที่ 1 ร่วมกับถนนจักรยานในเส้นทางดังกล่าว ยกเว้นส่วนที่ขัดกับหลักกฎหมาย
2. สำหรับระยะเวลาการทดลองใช้เส้นทางจักรยานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่
อจร.จ.เชียงใหม่มีการประชุม ครั้งที่ 3 /2547 วันที่ 13 กันยายน 2547 โดย นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
เห็นชอบตามมติที่คณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาข้อมูลการจัดทำเส้นทางจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่เสนอ โดยมอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจจราจร และชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ร่วมพิจราณาในรายละเอียด และดำเนินการจัดทำเส้นทางจักรยานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามรูปแบบและความเหมาะสม หากมีปัญหา / ข้อขัดข้องให้รายงานให้ทราบต่อไป
**************************************

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS