ขี่จักรยานอันตรายมากจริงหรือ?

                      ขี่จักรยาน..อันตรายมากจริงรือ ?                     

.... เฉลิมพล  แซมเพชร

เมื่อมีการตั้งคำถามว่า ทำไมถึงไม่ใช้จักรยานหรือขี่จักรยานในชีวิตประจำวันบ้างเมื่อมีโอกาส? คนส่วนมากก็จะตอบว่ามันมีอันตรายเกินไป ไม่ค่อยสะดวก และร้อนก็เป็นคำตอบที่มีเหตุผลรับฟังได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าการขี่จักรยานนั้นมีอันตรายถึงตาย หรือบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าคนเดินถนน และน้อยกว่าการขับขี่หรือเป็นผู้โดยสารรถยนต์เสียอีก

ถ้าเปรียบเทียบกันต่อหนึ่งหน่วยเวลา(ชั่วโมง) ที่ใช้ในการเดินทาง ตามรายงานผลการวิจัยในประเทศอังกฤษพบว่า เด็กที่ขี่จักรยานจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ใหญ่หรือผู้ที่ขี่จักรยานเป็นประจำ กล่าวคือ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กเฉลี่ย 720 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงของการขี่จักรยาน ในขณะที่เกิดขึ้นกับนักขี่จักรยานประจำเฉลี่ยเพียง 66 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมง จะเห็นว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นน้อยมาก และที่เกิดขึ้นกับเด็กมาก เป็นเพราะว่าเด็กไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ตามก็มิได้หมายความว่าการขี่จักรยานนั้นจะปลอดภัย  แต่ถ้าพิจารณาดูจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวแล้วก็น่าจะปลอดภัยทีเดียว แต่ในค่าเฉลี่ยนั้นถ้าหากพิจารณาเป็นรายบุคคลแล้ว บางคนอาจโชคร้ายถึงกับเสียชีวิต บางคนประสบอุบัติเหตุหลายครั้ง..รุนแรงบ้าง-เบาบ้าง และเกิดขึ้นกับบางคนน้อยมาก เช่นคนคนหนึ่งขี่จักรยานเป็นประจำสำหรับการไปทำงาน ท่องเที่ยว พักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้ชีวิตประจำวันอื่น ๆ รวมระยะทางได้ตั้ง 100,000 (หนึ่งแสน)ไมล์ มีอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้นเพียง 6 ครั้ง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมิได้เกิดจากผู้อื่น แต่เกิดจากความประมาทและความเลินเล่อของผู้ขี่เอง ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ สำหรับผมเองในสองปีที่ผ่านมาก็ขี่จักรยานไปท่องเที่ยว ออกกำลังกาย และไปทำงานรวมระยะทางได้ประมาณ 8,000(แปดพัน)กิโลเมตร เฉลี่ยแต่ละปีใกล้เคียงกัน คือประมาณปีละ 4,000 กิโลเมตร ไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะเห็นว่าการขี่จักรยานมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ ไม่ว่าเป็นรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์โดยสารแต่ที่สำคัญคือการขี่จักรยานให้ปลอดภัยนั้น 1)จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  2) จะต้องไม่มีความกลัวในการที่จะขี่จักรยานออกไป เพราะความกลัวนั่นแหละจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถ้าหากมี 2 อย่างนี้แล้วยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกก็ต้องยอมรับว่าเป็นชตากรรมของเรา

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS