การออกใบอนุญาตขับขี่จักรยานสองล้อ

การออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานสองล้อ ตามพระราชบัญญัติล้อเลื่อน

พุทธศักราช 2478

1.       ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ

(1)      มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบสามปีบริบูรณ์ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรจะให้อายุต่ำกว่าที่กำหนดนี้ ตามสภาพแห่งท้องถิ่นในจังหวัด ก็ให้กำหนดอายุต่ำกว่านี้ได้เฉพาะการขับขี่ล้อเลื่อน (รถจักรยาน 2 ล้อ) ภายในท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆ

(2)      มีร่างกายสมประกอบและสามารถขับขี่ล้อเลื่อน (รถจักรยาน 2 ล้อ) ได้

(3)      รู้ข้อบังคับการจราจร

(4)      รู้การขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ

2.       หลักฐานประกอบคำขอ

(1)     ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน

(2)     ภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

(3)     รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3.       การดำเนินการทดสอบ

(1)     ทดสอบสายตาบอดสี

(2)     ทดสอบความรู้เครื่องหมายจราจร

(3)     ทดสอบความสามารถในการขับขี่

(1)     ทดสอบสายตาบอดสี

ผู้เข้ารับการทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากแผ่นภาพการทดสอบของกรมการขนส่งทาง

บก โดยต้องอยู่ห่างในระดับสายตาประมาณ 3 เมตร และให้อ่านแต่ละสีได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีได้ถูกต้อง ครบทุกสี ๆ ละ 2 ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

(2)     การทดสอบความรู้เครื่องหมายจราจร

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านเครื่องหมายจราจรจากแผ่นภาพ จำนวน 10 เครื่องหมาย ถ้าผู้เข้า

รับการทดสอบอ่านได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่องหมาย ถือว่าผ่านการทดสอบ

                4. ค่าธรรมเนียม

        ค่าธรรมเนียมสำหรับการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ ตลอดชีพ ครั้งละ 1 บาท และค่าใบ

แทน คือ สูญหาย หรือชำรุด ฉบับ 1 บาท

5. บทกำหนดโทษ

        ใช้รถจักรยาน 2 ล้อ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่หรือเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถจักรยาน 2 ล้อ

และยอมให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทถ้วน

6. มีข้อสงสัยสอบถาม ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

¨     งานใบอนุญาตขับรถยนต์และล้อเลื่อน โทร. (053) 270410

¨       ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (053) 270265                                                                                                

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

                                                                                                                                                                        24 ธค. 2541

หมายเหตุ : เมื่อปลายปี 2546 กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกเลิกการทำใบขับขี่จักรยานแล้ว

               มีผลให้ผู้ใช้จักรยานไม่ต้องมีใบขับขี่ ทำให้เราต้องคิดถึงการอบรมการขับขี่ถูกกฎและ

               หลักความปลอดภัยขึ้นแทนที่ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้กฎจราจรและเป็นผู้ใช้รถ-ใช้ถนนที่ดี

               ในวันหน้า ก่อนที่จะมีใบขับขี่ที่กฎหมายบังคับ

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS