ผู้ประสานงานเครือข่ายชมรมจักรยาน

ข้อมูลติดต่อ เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ 
 
ลำดับ ชมรมจักรยาน ชื่อ โทรศัพท์
1 หิ่งห้อย คุณเพิ่มพูล  โตไพบูลย์ 01-8831362
2. บ้านบวกค้าง คุณชูชื่น  ใจอ้อย    053-395101
3. บ้านม่วงม้า คุณสุมิตรา   กันธาแก้ว 8/2 ม. 8 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  50130 053-394082
4. สันกำแพง คุณกมล  นำบุญจิต  55/1 ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 06-1144603  053-332555
5. บ้านสันกลาง คุณอินทร์จันทร์  อภิวงค์ 32/1 ม. 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 053-339494
6. บ้านหนองโค้ง-บ่อสร้าง คุณบุญธรรม  สุริยะปิด 16/2 ม.2  ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพ  จ.เชียงใหม่  50130คุณ คำปัน  แก้วสม  09-632221304-6080382
7. บ้านบวกเป็ด คุณศรีพรรณ   มั่นที่สุด  27  ม. 4  ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  50130 053-338686  04-8037115
8. บ้านน้ำจำ คุณบุญส่ง   แสนภา 59/1 ม. 6 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 09-5571346
9. บ้านดอนปิน คุณสุวิทย์   ชัยอินทร์  ประธาน64/1  ม.5 ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง   จ.เชียงใหม่ 50130 053-331046  09-2651643053-394241   09-8350124
10. หมู่บ้านจรรยาลักษณ์ คุณสุรพล   ตาลคำมูล 134/143  ม.1  ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  50130 053-338098   06-9603358
11. หนองป่าครั่ง รอ.ศรีวน   กาวีวน 053-117665
12. ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม คุณสุทัศน์  ทองคำฟู 51 ถ.ประชาสัมพันธ์  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 053-272740  01-9602716
13. สหกรณ์เครดิตยูเนียน คุณทัศนีย์  ทุมกานนท์ 188 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 053-272651  09-4340538
14. สันทราย อ.วีรพันธ์  จันทรสุภาเสน 01-6818656
15. แม่โจ้ สจอ.คะนอง  ศรีมา 37 ม.5 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120 081-4735313
16. สารภี คุณนิพน  ศรีสงคราม  F 053428724 01-9929861    01-9929741 053-428724
17. ลวงเหนือ  คณปีรบ  ใบแสง  157 ม.5 บ้านลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  50220 089-9985653  053-865215  F 053-292165
18. โรงงานสุราทิพย์ คุณบวร   315 ม.4  ต.แม่แฝก  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 01-8831626
  จอมทอง ดาบเอนก  นุชัย  282 ม. 4 ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  50160 089-4291221
19. ร้องวัวแดง คุณเรวัตน์ (ชมรมตั้งใหม่) 55/1 ต.ร้องวัวแดง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 06-9130667
20. ลำพูน ร.ต.กฤษณะเทพ  บุญส่ง 34/35 ถ.สนามกีฬา  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน 01-2842839
21 อุโมงค์ ลำพูน สอ.ศักดิ์  จินะเป็งกาศ  01-7065466
22 บ้านแม่ย่อย  นายดิเรก   คันธรส  109/1 ม.9 ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50120 053-491949 T/F  084-8034034
23 ดอยกอม   นายปรีดา  ยะนะศักคิ์  (35) 215  ม.4  ต.แม่เหียะ  อ.เมืองจ.เชียงใหม่  50100 084-6088315
24 คณะแพทย์ศาสตร์ มช นายอุดมลักษณ์  สมฤทธิ์ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  50200 081-3660129  053-945137  F 053-945600
  ซอยตัน นายเกรียงศักดิ์  ขอดแก้ว 30/4  ถ.เจริญสุข  ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 081-2890881  081-4063406
25 สันทราย ห้วยตึงเฒ่า นายสุทัศน์  ปุกมณี  084-7404224    053-396489
26 สันคะยอม นายนพ  อุทรา   84/1  ม.4  ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 053-397467  084-1694500
27 กองบิน 41 84 ม.7 ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 ธนิต นามวงค์  โอ  089-2656125  084-3781014
28 ตำรวจ ภาค 5 ดาบสงกรานต์ 053-281866
29 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม นายสุพัฒน์  บุญรักษา  ประธานฯ (63) 53 ม. 9  ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210 081-8832653    053-847608
30 ชมรมจักรยานหางดง    
31 ชมรมจักรยานขนมจีนริมปิง    
32 เจดี bicycle club    
33 มือใหม่ สันป่าตอง    
34 เพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่    
35 ลุ่มน้ำฝาง    
36 หนุกหนาน    
37 เวียงป่าเป้า    
38 ลูกแม่งัด เสถียร  ธนารัตน์  083-2052112
39 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด    
40 ลุ่มน้ำปาย    
41 วันอาทิตย์เชียงใหม่ ดร.นิรันดร  โพธิกานนท์ 087-3029358 สนง. 053-234094  089-7008991 อัครพร (ปุ้ม) บ้าน 053-029067
 42  เชอรี่ไบค์  จุฑามาศ  ชมบุญ  081-9525173
 43  ขุนเณร  จ.ส.อ.สัมพัฒน์  ยอดวงค์  086-1980155
 44  บ้านธิ  สุขเกษม  คำอ้วน  
 45  ริมปิง  นิรันดร  081-5948445
 46  แม่แตงไบค์คลับ จิรพงค์  ทมิฬศักดิ์   089-6321410
 47 สันผักหวาน     
 48 TOT   อำนาจ  เอื้องสวัสดิ์  089-4350844
 49  เสือลวงใต้ คันชิต  แก้วสีทอง   085-4964348
 50  เกาะคาไบค์ทีม  ธาดา  086-4215695
 51  ห้วยโจ้    
 52  เสือเมืองยอง  สาคร   สุวรรณกล่อม 081-6712612 
 53  หนองผึ้ง    
54 น้ำต้นหลวง    
 
 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS